KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

Thứ năm - 02/11/2017 13:07
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN EAH’LEO
TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY
       Số:   05/ KH - NM
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    
                                   Cư Mốt, ngày 9  tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2017-2018

 Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT, ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện kế hoạch 272 KH-PGD&ĐT, Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên của Phòng Giáo dục và đào tạo EaH’Leo,  năm học 2017-2018;
            Trường THCS Ngô Mây lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau:
A.  KẾ HOẠCH CHUNG
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên trong trường đều phải tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này.
- Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên....
- Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.
- Các nội dung bồi dưỡng phải được đánh giá, kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên trong nhà trường cuối năm học.
 
II. Nội dung BDTX: 
1. Khối kiến thức bắt buộc
a. Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết/ Năm học / Giáo viên) như sau:
- Bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.
- Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học bậc THCS do Phòng giáo dục triển khai.
- Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên, CBQL theo các nội dung nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
b. Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/ Năm học / Giáo viên) như sau:
- Bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực cho học sinh, phù hợp với môn học và phù hợp với đặc thù cấp học, vùng miền.
- Bồi dưỡng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học.
- Nâng cao năng lực tiếng Anh của giáo viên dạy Tiếng anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc... ( Đối với giáo viên dạy Tiếng anh)
         c. Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên):
          - THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
          - THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
          - THCS 29: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS.
          - THCS 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức học sinhTHCS
           Đây là khối kiến thức bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên . Cuối năm tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn, thảo luận trước khi tiến hành đánh giá, công nhận kết quả cho giáo viên.        
          2. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên.
       Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của nhà trường nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.
IV. Hình thức, thời gian và tài liệu
1. Hình thức
Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn; thông qua tự học, tự nghiên cứu;
Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo theo từng trường và cụm chuyên môn; hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng;
Phát huy hình thức tự bồi dưỡng, kết hợp nghe giảng, trao đổi thảo luận; tăng cường thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp; chú trọng sử dụng các thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học;
2. Thời gian
Nội dung 1 và nội dung 2 sau khi dự tập huấn bồi dưỡng cấp tỉnh về, phòng GD&ĐT  tổ chức tập huấn đại trà cho CBQL, giáo viên. Riêng nội dung bồi dưỡng chính trị hè thực hiện bồi dưỡng tập trung toàn ngành vào đầu tháng 8.
Nội dung 3: Tổ chuyên môn và CBQL, giáo viên chủ động lập kế hoạch bồi dưỡng xuyên suốt trong năm học.
         V. Tổ chức thực hiện:
           1.Trách nhiệm CBQL từ cấp tổ trở lên.
           - Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.
           - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.
          - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo  vào ngày 15/05/2018.
          - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.
          - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.
           2. Trách nhiệm của giáo viên.
           - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân trình Hiệu trưởng phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Phải có minh chứng cho việc thực hiện KHBD TX của mình.
        3. Kế hoạch cụ thể hàng tháng
Thời gian Nội dung công việc Tổ chức thực hiện Kết quả cần đạt được
Tháng 08/2017 - Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường.
- Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.
- Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên
- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 1.( Học chính trị hè)
 
BGH + tổ trưởng + giáo viên - Giáo viên xây dựng được kế hoạch BDTX cá nhân.
 
- Tiếp thu kiến thức bồi dưỡng ( Bài thu hoạch)
Tháng 9/2017
 
- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 1.( Tiếp thu nhiệm vụ năm học)
- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 2. ( Theo kế hoạch của PGD)
CBQL+ giáo viên. Bồi dưỡng tập trung  -Tiếp thu nhiệm vụ năm học để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả.
- Tiếp thu để vận dụng trong dạy học.
Tháng 10/2017 Tự nghiên cứu Mo dun THCS 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
 
Giáo viên tự nghiên cứu. - Có biện pháp để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Tháng 11/2017 - Bồi dưỡng nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
 
 
 CBQL +Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên tự bồi dưỡng.
- Vận dụng hiệu quả vào  dạy học theo hướng tích hợp .
Tháng 12/2017 - Bồi dưỡng nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 29: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS.
 
 
-CBQL +Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên tự bồi dưỡng.
Giúp học sinh biết được giá trị sống để vươn lên trong học tập, rèn luyện .
Tháng 01/2018 Tự nghiên cứu Giáo viên tự nghiên cứu Mô đun THCS 19.  
Tháng 02/2018 - Bồi dưỡng nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun  THCS 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức học sinhTHCS - CBQL +Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên tự tổ chức bồi dưỡng  
Vận dụng được các kỹ năng  đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức cho học sinh .
 
Tháng 03+4/2018 Tự nghiên cứu Giáo viên tự nghiên cứu Mô đun THCS 30.  
Tháng 5/2018 - Báo cáo kết quả BDTX.
- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.
- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.
 - CBQL; Tổ trưởngchuyên môn+ giáo viên Tổ chức đánh giá tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
 
Trên đây là kế hoạch BDTX của đơn vị năm học 2017 – 2018. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên nghiêm túc thực hiện./.
                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                    NGÔ TUẤN KHIÊM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔ TRƯỞNG LƯU Ý:
 
        1.TRIỂN KHAI CHO GIÁO VIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, TỔ TẬP HỢP KÊ HOẠCH LẠI VÀ NỘP VỀ CHO BGH ĐỂ PHÊ DUYỆT . (  NỘP DỨT ĐIỂM TRONG NGÀY.......
        2. ĐÂY LÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGAY ĐẦU THÁNG 8/2017 NÊN GIÁO VIÊN GHI THỜI GIAN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHẢI  TRƯỚC NGÀY 15/8/2017.
        3. CÁC TỔ HỌP ĐÁNH GIA KẾT QUẢ BDTX  VÀ NỘP KẾT QUẢ VỀ BGH TRƯỚC NGÀY 08 /05/2018, ĐỂ  HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ LẠI VÀ GỬI KẾT QUẢ BDTX VỀ PHÒNG GIÁO DỤC.
 
 

Nguồn tin: Trường THCS Ngô Mây.:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay1,593
  • Tháng hiện tại79,807
  • Tổng lượt truy cập9,492,859
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây