KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018

Thứ năm - 02/11/2017 13:19
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017 – 2018
 
 
PHÒNG GD&ĐT EAH’ LEO
   Trường THCS Ngô Mây
     Số: 06 /KHCM            
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       Cư Mốt, ngày 25  tháng 09 năm 2017
                                                          KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
                                                                       NĂM HỌC 2017 – 2018
 
Căn cứ Số: 361/PGD&ĐT- THCS huyện Eah’Leo, ngày 15 tháng 9 năm 2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS. 
Căn cứ kết quả hoạt động chuyên môn năm học 2016-2017, điều kiện thực tế của địa phương và của đơn vị. Trường THCS Ngô Mây lập kế hoạch chuyên môn năm học 2017- 2018 cụ thể như sau.  
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đảm bảo nền nếp, kỷ cương hành chính trong nhà trường; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để đáp ứng nhiệm vụ dạy học và giáo dục theo định hướng đổi mới đặc biệt phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục xây dựng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của địa phương, của trường; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Khơi dậy lòng say mê học tập, không ngừng phấn đấu vươn lên của mỗi học sinh để chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên một cách ổn định. Chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, có kế hoạch cụ thể để tham gia các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh dành cho giáo viên và học sinh đạt kết quả cao. Tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật đối với học sinh.
3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, giao quyền chủ động tổ nhóm bộ môn và GV trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường. Nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chuyển dần quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ.
4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Từng bước chuyển từ việc tổ chức tiết học theo 5 bước lên lớp sang tổ chức tiết học theo tiến trình các hoạt động giáo dục.
Chủ động chọn những thành tố tích cực của mô hình trường học mới bổ sung vào phương thức giáo dục đang áp dụng. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá định kì, cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.
5. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả hoạt động của cụm chuyên môn nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.
6. Chủ động, chú trọng công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp, khen thưởng và kỷ luật…), tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất ; nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm tra nội bộ trong nhà trường học.
7. Tăng cường cơ sở vật chất trường học, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học. Tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; chú trọng công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.
8. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng phân luồng học sinh sau THCS. Đổi mới, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp ở các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
* Kết quả học lực và hạnh kiểm  năm học 2016-2017, như sau:
LỚP Tổng số HS Hạnh kiểm Học lực
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 154 120 77.9 33 21.4 1 0.6   0.0 20 13.0 52 33.8 60 39.0 22 14.3   0.0
7 158 101 63.9 57 36.1 0 0.0   0.0 16 10.1 45 28.5 69 43.7 28 17.7   0.0
8 112 83 74.1 28 25.0 1 0.9   0.0 23 20.5 37 33.0 48 42.9 4 3.6   0.0
9 139 98 70.5 40 28.8 1 0.7   0.0 15 10.8 64 46.0 60 43.2   0.0   0.0
TC 563 402 71.4 158 28.1 3 0.5 0 0.0 74 13.1 198 35.2 237 42.1 54 9.6   0.0
1. Biên chế đầu năm:
                   - Sĩ số đầu năm        :        19 Lớp;    Tổng số    :      575 Học Sinh                 
                   - Biên chế: Khối 9    :         5 Lớp;         109          :      Học Sinh
                                     Khối 8    :         4 Lớp;          157          :       Học Sinh                                  
                                     Khối 7    :         5 Lớp;          155          :       Học Sinh
                                       Khối 6    :         5 Lớp;          154         :        Học Sinh
Tổng số cán bộ Giáo viên nhân viên : 48 (đồng chí)
                                              Biên chế  :     45
                                              Hợp đồng:      3  
                   - Đảng viên                          :     18 ĐV
                   - Số CBGV đạt chuẩn          :     100%
                   - Trên chuẩn                         :    19  đ/c
2. Những thuận lợi:
+ Về đội ngũ: - Nhìn chung trình độ giáo viên đứng lớp có trình độ cao đảm bảo công tác giảng dạy trên lớp.
- Có sự đổi mới sáng tạo trong việc lên lớp, có ý thức tổ chức kỉ luật, hăng hái trong chuyên môn, đã tôn trọng và vận dụng tốt nội dung và đổi mới phương pháp.
- Thực hiện chương trình 37 tuần thời gian trong đó học kỳ I là 19 tuần và học kỳ II là 18 tuần
+ Về CSVC, trang thiết bị dạy học:
- Hàng năm được mua săm bổ sung kịp thời. Nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ dạy và học.
- Các lớp học bồi dưỡng, SGK, STK đầy đủ, phòng học bộ môn, thư viện nhà trường, hoạt động nề nếp.
- Nhà trường có 3 phòng học bộ môn  đang khác thác sử dụng có hiệu quả
 3. Những khó khăn:
- Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn chưa đạt các tiêu chuẩn và tiêu trí mới trong việc xây dựng trường chuẩn do chưa đáp ứng về cơ sở vật chất  khu phòng vệ sinh của học sinh trong tiêu chi mới.
- Trình độ nhận thức học sinh còn rất hạn chế, khả năng tiếp thu bài trên lớp còn chậm, việc làm bài tập được giao về nhà chưa được chú trọng. Các buổi học chuyên đề bồi dưỡng còn chưa có hiệu quả học sinh đi vào học còn chưa tập trung cao, các yếu tố hạt giống đóng góp cho nguồn học sinh giỏi còn rất ít
- Ngoài các yếu tố trên còn một yếu tố nữa là vai trò trách nhiệm của phụ huynh học sinh, nhiều gia đình còn có quan niệm  giao phó cho nhà trường hoặc có thái độ bênh vực khi con em  mình mắc lỗi và chưa có sự hợp tác giáo dục.
II/ NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
1. Soạn bài:
*Chỉ tiêu:  Soạn đúng phân phối chương trình, soạn trước một tuần, đào sâu suy nghĩ, chú ý
soạn theo phương pháp cải tiến đảm bảo bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng môn học, chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học trước khi lên lớp.
*Biện pháp:  Thực hiện ký duyệt thường xuyên vào các ngày quy đinh đảm bảo ký trước tuần lên lớp. BGH thường xuyên kiểm tra chuyên đề hoặc đột xuất đối chiếu chương trình đặc biệt là phần nội dung thực hiện theo tinh thần công văn SốSố: 361/PGD&ĐT-THCS huyện Eah’Leo V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS.

2. Giảng bài:

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong từng môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: Dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.
- Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh; động viên giáo viên, học sinh lớp 8 và lớp 9 tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật theo tinh thần Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH, ngày 09/8/2017 của Bộ GDĐT. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học.
*Chỉ tiêu:     - Tận dụng tối đa hiệu quả của phòng học bộ môn
-Thực hiện đủ các bước lên lớp, không cắt xén chương trình.  
- Chọn lựa những phương pháp đổi mới thích hợp, tôn trọng đối tượng của mình. Coi trọng việc sử dụng đồ dùng dạy học . Nếu bài giảng có đồ dùng mà giáo viên không sử dụng, coi như tiết dạy không đạt yêu cầu.
Hội giảng: 2 đợt( học kỳ I vào đợt chào mừng 20/10, học kỳ II chào mừng ngày thành lập đoàn)
*Biện pháp:
Tăng cường việc dự giờ thăm  lớp tham  gia góp ý kiến sau giờ giảng, tập trung xây dựng bài giảng trước khi tham gia giảng trên lớp.  Sắp xếp thời gian biểu để cho các thành viên trong tổ tham gia dự giờ khi hội giảng. Yêu cầu các bộ phận liên quan như thiết bị thư viện cung cấp đầy đủ phục vụ tốt việc hội giảng trên lớp.
Việc bình và đánh giá giờ giảng phải khách quan trung thực đảm bảo thi đua lành mạnh trong nhà trường.
3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ: 
- Thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh (tối thiểu sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng -có thể giao lưu với các trường trong cụm): Từ đầu năm học cần xây dựng kế hoạch hoạt động cho câu lạc bộ, xác định rõ mục đích rồi tìm nội dung để tổ chức sinh hoạt (nội dung được trưng cầu từ các lớp, từ giáo viên; lựa chọn hình thức tổ chức, địa điểm và thời gian).
- Xây dựng Tủ sách tiếng Anh, Góc tiếng Anh (tổ chức cho học sinh thuyết trình, kể chuyện, đóng kịch liên quan đến các nội dung học sinh đã tìm hiểu tại Tủ sách tiếng Anh hay Góc tiếng Anh, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đầu tuần, hoạt động NGLL, theo tiết trên lớp … định kỳ thực hiện 3 buổi/học kỳ).
 4. Kiểm tra đánh giá: 
*Chỉ tiêu: - Thực hiện theo cuộc vận động: " Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong GD"
- Nghiêm túc đúng quy chế, tạo sự công bằng trong kiểm tra và thi cử. Đề ra phải đảm bảo yêu cầu của đề phải phù hợp, vừa sức. Nhận xét, lời phê phải nghiêm túc - Tôn trọng Học Sinh. Điểm kiểm tra được vào sổ cá nhân, phần mềm điểm đúng qui chế . Riêng môn TD, Âm nhạc, Mỹ thuật: Đánh giá theo hình thức xếp loại
                                      . Điểm miệng:                 vào sổ ngay sau khi kiểm tra
                                      . Điểm KT 15 phút:         vào sổ và phần mềm không quá 1 tuần
                                      . Điểm KT 1 tiết trở lên: vào sổ và phần mềm không quá 2 tuần.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề, nội dung câu hỏi, đáp án, hướng dẫn chấm của đề thi, đề kiểm tra định kỳ. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ.
- Xây dựng ma trận đề đảm bảo mức độ nhận biết 50%, thông hiểu 30%, vận dụng 20%, đảm bảo đánh giá chính xác chất lượng chung và phân hoá được đối tượng học sinh. Việc xây dựng ma trận đề kiểm tra các trường căn cứ hướng dẫn tại công văn số 8773/ BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hình thức kiểm tra: kết hợp Trắc nghiệm (50%) và Tự luận (50%). Riêng môn Tiếng Anh thực hiện theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016; môn Ngữ văn đối với bài kiểm tra học kỳ tiếp tục áp dụng hình thức tự luận 100%, đặt câu hỏi mở yêu cầu học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng để giải quyết.
- GV dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với GV chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm trong việc nhận xét  trong học bạ của HS.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Thực hiện đúng số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, trong kiểm tra thường xuyên các trường cần chú trọng việc tăng cường kiểm tra miệng để kịp thời khắc phục sai sót của học sinh.
- Việc quản lí bài kiểm tra, sổ đầu bài:
. Bài kiểm tra (trừ bài KTHK): Học Sinh bảo quản bằng túi bài KT và đem đến lớp hàng ngày
. Bài KTHK: tổ trưởng quản lí sau khi GVđã thông báo điểm và chữa bài cho H/s
*Biện pháp:  Tăng cường kiểm tra số điểm lớp theo cơ số điểm quy đinh của môn, kiểm tra việc cho điểm và lời phê của các giáo viên trên bài kiểm tra học sinh. Kiểm tra việc cập nhật điểm trên phần mềm điểm của trường.
Làm tốt công tác quản lý đề kiểm tra của các môn học.
4. Dự giờ thăm lớp:
 *Chỉ tiêu:               
 . Đảm bảo tối thiểu theo qui chế, có nhận xét xếp loại.
 . Tạo không khí phấn khởi, tự giác, ý thức nghề nghiệp để phê bình, tự phê nâng cao chất lượng giờ dạy.
 . Tạo điều kiện về thời gian, bố trí chuyên môn cho giáo viên đi dự giờ các trường trong cụm để trau dồi CM.
*Biện pháp: - GV phải đăng kí hoặc báo cáo việc dự giờ thăm lớp của mình với Tổ trưởng CM - BGH .
Kiểm tra sổ dự giờ của giáo viên về số lượng tiết dự trong tháng về đánh giá nhận xét trong sổ.
. Công bố việc thực hiện công tác dự giờ thăm lơp trên các buổi họp hội đồng nhà trường.
 6. Tổ chức chuyên đề:
* Chỉ tiêu:   . Mỗi GV đăng ký thực hiện một báo cáo đổi mới phương pháp bằng báo cáo kinh nghiệm hoặc chuyên đề ngay từ đầu năm học.
. Tham dự đầy đủ, có chất lượng các chuyên đề hội thảo của cụm trường, Huyện
. Trong năm học mỗi tổ chuyên môn sẽ thực hiện ít nhất 1chuyên đề cấp trường
*Biện pháp:
Sau buổi báo cáo chuyên đề có nhận xét đánh giá kịp thời và tính vào thành tích cá nhân
 7. Ngoại khoá, hướng nghiệp:
*Chỉ tiêu
- Nghiêm túc thực hiện chế độ GDNGLL khối 6, 7, 8, 9, hỗ trợ tốt cho công  tác chuyên môn( Thực hiện chương trình  2tiết/tháng). Tổ chức tốt các ngày hoạt động ngoại khoá trong chương trình, đảm bảo nội dung, ý nghĩa, hiệu quả, mang tính GD cao.
- Tổ chức dạy hướng nghiệp: thực hiện HĐGDHN lớp 9 là 9 tiết/năm học bằng việc đưa một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL của tháng 9 và tháng 3 như sau:
+ Tháng 9 chủ điểm “Truyền thống nhà trường”, tích hợp thêm nội dung GDHN chủ đề “Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình”.
+ Tháng 3 chủ điểm “ Tiến bước lên Đoàn”, tích hợp thêm nội dung GDHN chủ đề “Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở”.
*Biện Pháp:
- Yêu cầu giáo viên lên kế hoạch của từng tháng đối chiếu việc thực hiện kế hoạch thực hiện tốt các buổi sinh hoạt tập thể.
- HN Cần tập trung hướng dẫn, định hướng học sinh chọn con đường học lên THPT, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động sản xuất.
8. Tổ chức dạy học theo bộ Tài liệu dạy - học địa phương:
Căn cứ bộ Tài liệu dạy - học địa phương cấp THCS của tỉnh Đắk Lắk, các trường THCS lựa chọn các chuyên đề phù hợp để tổ chức dạy học theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung Giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học, THCS và THPT của Bộ GDĐT.
9. Bồi dưỡng thường xuyên:
*Chỉ tiêu: Xây dựng kế hoạch phù hợp, tổ chức cho Giáo viên tự học BDTX nâng cao trình độ, các phương pháp đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng theo môn học.
. Học tập BD thông qua các lớp học  tập trung của phòng GD, sở GD và ĐT.
. Tham gia các đợt hội thảo cụm, huyện tổ chức. Bồi dưỡng, thảo luận liên trường; thông qua dự giờ thăm lớp trao đổi đóng góp ý kiến xây dựng bài giảng….
*Biện pháp:  Sắp xếp thời gian biểu tạo điều kiện cho các giáo viên tham gia lớp học chuyên môn vào các buổi cuối  tuần.
Yêu cầu các bộ phận liên quan phục vụ đầy đủ các tài liệu tham khảo phục vụ học bỗi dưỡng theo môn quy định.
10 Nâng cao chất lượng giáo dục:
- Chú trọng việc đổi mới trong sinh hoạt của tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn; Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tổ chức các chuyên đề, giờ dạy rút kinh nghiệm; phát huy vai trò của tổ chuyên môn .
- Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh; cần gắn trách nhiệm giáo dục học sinh với giáo viên bộ môn từ đó ràng buộc tinh thần trách nhiệm chung về giáo dục học sinh, phối kết hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm.
- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh, căn cứ vào năng lực của từng giáo viên để bố trí giảng dạy đúng chuyên môn, hợp lí. Bố trí giáo viên có chuyên môn đào tạo Giáo dục công dân dạy môn GDCD ở các khối lớp.
11. Tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm
Tiếp tục quán triệt việc thực hiện  quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và  Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Công văn 919/SGDĐT-GDTrH, ngày 29/6/2017 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về hướng dẫn quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2016 của UBND huyện ban hành quy định quản lý DTHT trên địa bàn huyện Ea H'leo; Công văn số 2226/UBND-GDĐT,  ngày 05 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện về tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện; Công văn 279/PGDĐT ngày 06/7/2017 của phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Lưu trữ hồ sơ, văn bản về dạy thêm, học thêm đầy đủ, khoa học.
Thường xuyên tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành các quy định về DTHT, kịp thời kiểm tra giải quyết các thông tin về giáo viên của đơn vị, tổ chức dạy thêm trái quy định; chịu trách nhiệm  về việc giáo viên trong đơn vị vi phạm các quy định DTHT trong và ngoài nhà trường. Củng cố Ban quản lý dạy thêm học thêm của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý công tác dạy thêm, học thêm của đơn vị.
12. Công tác hội thi
*Chỉ tiêu:  - Nhà trường chỉ đạo, tổ chức hội thi GV cấp trường vào tuần cuối tháng 10 và tuần đầu tháng 11/2017.  
- Tham gia các hội thi: thi HSG văn hóa, GVDG, GVCNG cấp huyện, Cuộc thi sáng tạo KHKT cấp huyện., Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cho HS và dạy học theo chủ đề tích hợp cho GV cấp huyện, Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT huyện.
- Nhà trường thành lập đội tuyển học sinh  năng khiếu TDTT , phân công  nhiệm vụ cho GV tiến hành bồi dưỡng và tham gia  hội thao đạt kết quả cao theo lịch của PGD & ĐT Eah’ Leo.
*Biện pháp:
Chủ động về thời gian tổ chức các hội thi, làm tốt công tác giám khảo đảm bảo có giám khảo chuyên có chuyên môn vững vàng.
Thực hiện việc đánh giá công khai xếp loại theo cơ cấu giải hội thi động viên khen thưởng kịp thời sau hội thi. Chủ động về phương tiện phục vụ hội thi như điện, máy vi tính, máy chiếu, bảng biểu phục vụ…
Các tiết hội thi tổ chức riêng buổi với các buổi học trên lớp đảm bảo về thời gian cho các giáo viên tham  gia dự và nhận xét
Tích cực đôn đốc các bộ phận liên quan phục vụ đủ theo yêu cầu hiện có.
III/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
1. Nhà trường:   Phấn đấu danh hiệu trường tiên tiến              
2. Các đoàn thể:     
+ CĐ: Vững mạnh
+ Đoàn đội: Vững mạnh
3. Học sinh:     
LỚP Tổng số HS Hạnh kiểm Học lực
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 154 121 78.6 32 20.8 1 0.6   0.0 20 13.0 55 35.7 62 40.3 17 11.0   0.0
7 155 124 80.0 30 19.4 1 0.6   0.0 21 13.5 58 37.4 61 39.4 15 9.7   0.0
8 157 107 68.2 50 31.8 0 0.0   0.0 17 10.8 50 31.8 70 44.6 20 12.7   0.0
9 109 83 76.1 26 23.9 0 0.0   0.0 24 22.0 42 38.5 43 39.4   0.0   0.0
TC 575 435 75.7 138 24.0 2 0.3 0 0.0 82 14.3 205 35.7 236 41.0 52 9.0 0 0.0
 
Huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trong độ tuổi quy định đến trường.
Học sinh lên lớp thẳng                                   :  90%
Học sinh lên lớp sau thi lai                             : 99 %
Học sinh tốt nghiệp THCS                            : 99%
Học sinh giỏi cấp huyện,                                  : 15 HS
Học sinh giỏi cấp cấp tỉnh                              : 02 HS
Duy trì sĩ số                                                      : 98%
Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn cấp huyện : 5 HS
Phấn đấu cuộc thi KHKT , các cuộc thi và các phong trào dự thi  đều đạt giải.
4. Giáo viên:  
CSTĐ cấp cơ sở: 06, LĐTT 25 Đ/c
Giáo viên giỏi cấp trường 32 Đ/c.
Giáo viên giỏi cấp huyện : 4đ/c
Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 2 đ/c
Cuộc thi giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp: 5 giải
Phấn đấu các cuộc thi và các phong trào dự thi  đều đạt giải.
IV/  NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH:
 1. Công tác quản lí:
- Nghiêm túc, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá đối với cá nhân và tổ chức tập thể trong nhà trường.  
          - Điều hành hoạt động chuyên môn theo qui chế của ngành và các hoạt động, công tác theo kế hoạch, theo lịch.
- Tạo không khí thi đua lành mạnh.
2. Chỉ đạo hoạt động tổ, nhóm chuyên môn:
          - Tăng cường công tác KT của tổ, của nhà trường đối với cá nhân.
          - Nghiêm túc, tổ chức các chuyên đề: Hội thảo cấp tổ, nhóm, trường, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về chuyên môn.
          - Tích cực tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Nâng cao chất lượng đại trà, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, có những biện pháp thi đua khen thưởng phù  hợp kịp thời đối với CBGV.  
3. Đối với các cá nhân:
          - Rèn ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần tập thể, sự tác động của các tổ chức công đoàn     - Tác phong và thói quen sư phạm trong công tác chuyên môn.
          - Có ý thức phê bình và tự phê bình một cách nghiêm túc.
 4. Chỉ đạo một số hoạt động khác:
          - Kết hợp chặt chẽ các công tác: Chủ nhiệm lớp, đoàn đội, hoạt động ngoài giờ
          - Thống nhất cao, phối kết hợp với tổ chức tập thể khác trong trường, ngoài xã hội để giáo dục đạo đức và học tập cho học sinh.
          - Tham mưu với Đảng uỷ - Chính quyền địa phương kết hợp trong công tác thi đua khen thưởng.
5. Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục:
- Tham  mưu đề xuất nhà trường tăng cường đội ngũ giáo viên giảng giạy (Chú ý GV Văn - Toán) để bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm học.
- Tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí nhà trong việc chi trả GV dạy mũi nhọn.
- Tham mưu phối hợp các bộ phận đoàn thể bằng cách tuyên truyền sâu rộng về nhận thức thái độ học tập tích cực hợp tác thiện chí cùng giải quyết các vấn đề học sinh.
IV/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG:
Tháng Nội dung kế hoạch Kế hoạch bổ sung
Tháng 8 - Hoàn chỉnh hồ sơ và công tác tuyển sinh - Thi lại - Xét duyệt Học Sinh lên lớp lưu ban sau thi lại (Thực hiện vào đầu tháng 8).
- Chuẩn bị CSVC, SGK, STK cho năm học mới.
- Tổ chức biên chế lớp.
- CB GV CNV  Tham lớp bồi dưỡng chính trị hè.
- Học tập nhiệm vụ năm học, các qui chế chuyên môn các chỉ thị văn bản cấp trên.
- Phân công chuyên môn - Thời khoá biểu.
- Kiểm tra việc thực hiện tuần sinh hoạt tập thể, nền nếp dạy học đầu năm.
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.
 
Tháng 9 - Thực hiện điều tra phổ cập.
- Học nhiệm vụ năm học của cấp trên và của nhà trường.
- Tham gia tập huấn CM theo kế hoạch của PGD.
- Lập kế hoạch CM năm học 2017- 2018.
- Tiến hành bàn bàn giao và cam kết CLBM.
- Phát động phong trào thi đua : “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Xây dựng kế hoạch, tự chọn, ngoại khoá, học tập chỉ tiêu thi đua, kế hoạch thanh kiểm tra, tổ chức chuyên đề
-  Phát động thi  đua đợt I.
- Tiếp tục hoàn chỉnh, rà soát về hồ sơ trường của các bộ phận
- Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa.
- Kiểm tra chuyên đề: HĐGDNGLL.
- Triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật và vận dụng kiến thức liên môn,....
- Kiểm tra hồ sơ định kì tổ văn - sử vào sáng 25/9/2017.
- Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.
- Tham  gia sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch của các cụm.
 
Tháng10 - Phổ biến hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, GVCN giỏi cấp huyện.
- Tham gia Cuộc thi sáng tạo KHKT cấp huyện.
- Thành lập câu lạc bộ tiếng Anh.
- Kiểm tra: KT chuyên đề của các tổ CM, KT HĐ NGLL, dạy HN 9.
- Tăng cường dự giờ thăm lớp (Đặc biệt là lớp cuối cấp và đầu cấp)
- Khai thác tốt hiệu quả phòng học bộ môn
- Kiểm tra và đánh giá hoạt động việc bảo quản và bảo dưỡng thiết bị đồ dùng tại các phòng kho.
- Đôn đốc công tác đội hoạt động vào nề nếp.
- Các tổ tổ chức hội Giảng cấp tổ từ ngày 9- 21/10/2017.
- Tổ chức thi GVG cấp trường từ 25/10-6/11/2017
- Kiểm tra hồ sơ định kì tổ toán- lí vào sáng 30/10/2017.
 
Tháng 11 - Tiếp tục hội thi GVG cấp trường.
- Kiểm tra: KT chuyên đề
- KTCM Nghiệp vụ GV
- Tập trung bồi dưỡng HSG.
- Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh và hội vui học tập.
- Kiểm tra hồ sơ định kì tổ Anh văn, tổ sinh – hóa vào sáng 27/11/2017.
- Lập kế hoạch ôn luyện để tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.
- Kiểm tra dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.
 
Tháng 12 - Nề nếp chuyên môn: Thực hiện theo quy chế
- Thực hiện chuyên đề:  .Tổ AV:  theo kế hoạch tổ.
- Tổ chức nghiệm thu bài thi Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cho HS và dạy học theo chủ đề tích hợp cho GV tham gia hội thi cấp huyện.
- Chỉ đạo ra đề và tổ chức kiểm tra học kỳ I.
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.
- Học tập lại qui chế xếp loại Học Sinh, theo thông tư 58 của BGD và ĐT.
- Ôn tập học học kì I, hoàn thành chương trình học kì I, sơ kết HK I.
- Tổ chức HĐGD NGLL theo chủ điểm.
- Kiểm tra toàn diện theo KHKTNB.
- Phân công chuyên môn HKII.
 
Tháng 01.2018 - Bắt đầu học kỳ II từ ngày 02/01/2018.
- Báo cáo sơ kết học kỳ I, Báo cáo sơ kết KTNB.
- Tham gia Kỳ thi HSG lớp 9.
- Tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp huyện.
- Kiểm tra: KT chuyên đề  GV các tổ.         
- Kiểm tra sổ chủ nhiệm của GVCN
- Kiểm tra thư viện về sổ đọc mượn trả sách tại thư viện.
- Thực hiện việc bồi dưỡng thương xuyên của cá nhân
- Tổ chức HĐGD NGLL theo chủ điểm.
- Kiểm tra toàn diện theo KHKTNB.
- Kiểm tra dạy thêm học thêm.
 
Tháng 2       - Thực hiện nề nếp chuyên môn.
- Thanh tra chuyên đề thực hiện qui chế chuyên môn một số Giáo viên.
- Thực hiện chuyên đề cấp tổ: Tổ Toán: thực hịên theo kế hoach của tổ
- Kiểm tra: KT chuyên đề hướng nghiệp 9.   
- Tổ chức HĐGD NGLL theo chủ điểm.
- Tổ chức chuyên đề:   Tổ Toán.  
- Kiểm tra toàn diện theo KHKTNB.
- Tham  gia sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch của các cụm.
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Tổ chức Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp trường.
- Kiểm tra hồ sơ định kì tổ văn - sử.
 
 
Tháng 3      - Tham gia  Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp huyện.
- Tổ chức chuyên đề:   Tổ văn- sử- GDCD.  
- Ôn tập cho học sinh lớp 9
- Tổ chực hội giảng chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3.
- Ôn TTHSG khối 6,7,8.
- Tổ chức HĐGD NGLL theo chủ điểm.
- Kiểm tra toàn diện theo KHKTNB.
- Tham  gia sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch của các cụm.
- Kiểm tra hồ sơ các tổ trưởng CM.
- Kiểm tra quy chế CM cho điểm, vào điểm; GVCN kiểm tra hồ sơ học bạ HS và báo cáo KQ về BGH.
- Kiểm tra hồ sơ định kì tổ toán- lí.
 
Tháng 4 - Chỉ đạo ra đề và kiểm tra học kỳ II.
- Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp THCS .
- Ôn tập cho học sinh các khối lớp, phục vụ cho thi học kì.
- Kiểm tra sổ sách của giáo viên chủ nhiệm
- Tổ chức chuyên đề:   Tổ Sinh Hóa- Địa.
- Chỉ đạo ra đề và kiểm tra học kỳ II.
- Quán triệt hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS.
- Đón đoàn kiểm tra thi đua cuối năm.
- Tổ chức HĐGD NGLL theo chủ điểm.
- Kiểm tra toàn diện theo KHKTNB.
- Tham  gia sinh hoạt cụm chuyên môn theo kế hoạch của các cụm.
- Kiểm tra hồ sơ định kì tổ Anh văn, tổ sinh – hóa.
 
Tháng 5 - Thi học kì theo lịch.
- Kiểm tra học kỳ II vào tuần 36. Kết thúc học kỳ II vào 21/5/2018.
- Chuẩn bị hồ sơ xét TN lớp 9 , Năm 2018.
- Tổng kết thi đua, xét duyệt học sinh, tổng kết năm học, bàn giao học sinh....
- Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo tổng kết kiểm tra nội bộ.
- Kiểm kê thư viện đồ dùng, một số nội dung.
- Báo cáo: Chất lượng giáo dục 2 mặt, bàn giao chất lượng, đánh giá chuẩn HT, giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên,...
- Giám sát công tác thi và nhận bàn giao học sinh tiểu học trên địa bàn
 
Tháng 6 - Điều tra PCGD.
- Thực hiện các kế hoạch khác theo hướng dẫn của PGD.
 
Tháng 7 - Triển khai hoạt động hè tại các đơn vị.
- Tổ chức tuyển sinh đợt 1 -2018
- Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.
- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.
- Tổ chức ôn tập cho học sinh thi lại.
 
              Trên đây là Kế hoạch chuyên môn năm học 2017 - 2018 của Trường THCS Ngô Mây. Kế hoạch này có thể còn điều chỉnh một số điểm cho phù hợp kế hoạch chung của Phòng GD &ĐT và phù hợp vớí tình hình của Trường trong từng thời điểm.
 
Nơi nhận:                                                                                                      KT HIỆU TRƯỞNG
- Hiệu trưởng (b/c);                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các tổ CM
- Lưu CM, VTNT./.                                                                                           LÊ DOÃN NHẬT
                  
 

Nguồn tin: Trường THCS Ngô Mây:

 Từ khóa: công tác, kế hoạch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay3,002
  • Tháng hiện tại205,608
  • Tổng lượt truy cập8,655,134
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây