Hướng dẫn thực hiện công tác chính trị tư tưởng học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2017- 2018

hƯỚNG DẤN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Số kí hiệu 385/PGDĐT
Ngày ban hành 26/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT - Eahleo
Người ký Ngô Văn Hòa

Nội dung

UBND HUYỆN EA H’LEO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số:        /PGD&ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện công tác chính trị tư tưởng học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2017- 2018CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Ea H’leo, ngày 26 tháng 9 năm 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
 
 Thực hiện Công văn số 1291/SGD&ĐT-CTTT ngày 18/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk về việc hướng dẫn thực hiện công tác chính trị tư tưởng học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2017- 2018,
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các trường học trực thuộc thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2017-2018 như sau:
I. Nhiệm vụ chung:
  1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chương trình khởi nghiệp cho học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.
  2. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 3765/BGD&ĐT-GDCTHSSV, ngày 17/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018; Công văn số 4108/BGD&ĐT-GDTC, ngày 07/9/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018.
  3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; Kế hoạch số 30/KH-SGD&ĐT, ngày 15/6/2016 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.
  4. Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường. Tăng cường giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; tư tưởng chính trị; giá trị văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc; kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.
  5. Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo cho học sinh; tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của học sinh trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Chú trọng giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông và vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2017 - 2018; bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho học sinh.
  6. Củng cố, phát triển, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng chống dịch bệnh đối với học sinh. Tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế trong học sinh phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo quy định.
  7. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học.
  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  1. Công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh
  1.1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGD&ĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GD&ĐT về triển khai Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, gắn bó với học sinh, coi học sinh là đối tượng ưu tiên được phục vụ trước hết và trên hết; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác Hồ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần IV - 2017 (Tại website Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn).
  1.2. Xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” (do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn) theo Công văn chỉ đạo số 608 - CV/TG ngày 28/8/2017 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk.
  1.3. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong nhà trường theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học.
  1.4. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán về công tác chính trị, tư tưởng và công tác học sinh của đơn vị; cử giáo viên cốt cán tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, tham dự các lớp bồi dưỡng về chính trị theo kế hoạch của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và của Phòng GD&ĐT.
  1.5. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong trong đơn vị; Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh và phụ huynh học sinh.
  1.6. Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; học sinh nghèo vượt khó, tham gia tích cực công tác xã hội, tình nguyện.                                                                                                                                                                         
  2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống 
  2.1. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Công văn số 438/PGD&ĐT, ngày 10/11/2016 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk.
 2.2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình phối hợp giữa Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Chương trình số 80/CT/LNg-SGD&ĐT-ĐTN ngày 21/9/2016 về việc phối hợp công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong trường học giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn liên ngành số 81/HDLNg-SGD&ĐT-ĐTN ngày 21/9/2016 về việc kiện toàn tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học trên địa bàn tỉnh; Chương trình số: 1287/CTr-SGD&ĐT-ĐTN ngày 18/9/2017 giữa Sở GD&ĐT và Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp hoạt động trong năm học 2017-2018.
2.3. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 1537/CT-BGD&ĐT ngày 05/05/2014 của Bộ GD&ĐT về nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinh sinh viên (HSSV); tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xây dựng câu lạc bộ “Kỹ năng sống” trong nhà trường; xây dựng và thực hành qui tắc ứng xử văn hóa giữa cán bộ, giáo viên và HSSV theo công văn chỉ đạo số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT và Kế hoạch số 18/KH-SGD&ĐT ngày 7/3/2017 của Sở GD&ĐT.
2.4. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/9/2013 của Bộ GD&ĐT về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 228/QĐ-UBND, ngày 2/10/2012 của UBND tỉnh Đăk Lăk về Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2020.
  2.5. Thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; bố trí cán bộ, giáo viên chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) làm công tác tư vấn tâm lý. Tiếp tục đa dạng hóa nội dung, xây dựng mô hình tư vấn tâm lý nhằm triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.
   Các nhà trường thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích học sinh tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho học sinh nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.
  2.6. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GD&ĐT về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.
  2.7. Đẩy mạnh việc việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, đài tươgnr niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn.
  2.8. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh theo Thông tư số 04/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GD&ĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Triển khai có hiệu quả Chương trình số 137/CTr-BGDĐT- BNĐ ngày 07/3/2017 về việc phối hợp tổ chức triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ chính khóa tại các trường tiểu học trên toàn quốc giữa Bộ GD&ĐT và Báo Nhi đồng, TW Đoàn.
  2.9. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGD&ĐT ngày 05/5/2014, Thông tư số 26/2009/TT-BGD&ĐT ngày 30/9/2009 của Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT.
  3. Công tác quản lý học sinh
  3.1. Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học; Chủ động tham mưu xây dựng và đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học. Tăng cường công tác quản lý học sinh nội trú.
  3.2. Tiếp tục thực hiện và tổng kết các Chương trình Phối hợp số 11/CTPH/ BATGT-SGD&ĐT-TĐTN ngày 30/5/2012 về việc đẩy mạnh công tác giáo dục An toàn giao thông (ATGT) trong tuổi trẻ học đường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2017; Chương trình phối hợp số 55/CTPH/BATGTT-SGDĐT ngày 18/9/2013 giữa Ban ATGT tỉnh và Sở GD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học giai đoạn 2013-2018.
  3.3. Tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm, Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, gắn với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:
  - Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);
  - Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT);
  - Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2018.
3.4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến,
giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt
động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày
25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực
hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong nhà trường" đến năm 2021" của Bộ GD&ĐT; Tích cực triển khai các nội dung của Kế hoạch số 392/KH-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công văn số 3660/BGD&ĐT-CTHSSV ngày 26/7/2016 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo giảng dạy về công tác này tối thiểu 02 tiết ngoại khóa trong một năm học đối với giáo dục phổ thông.
  3.5. Triển khai công tác xã hội trong trường học; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh, nhất là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp đối với học sinh lớp 9 bằng các hoạt động phù hợp.
  3.6. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
  3.7. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGD&ĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
  4. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngoài giờ lên lớp trong trường học
  4.1. Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung công tác thể thao trường học theo quy định tại các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sau: Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá cho HSSV.
  4.2. Các trường tiểu học, THCS tiếp tục triển khai tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo quy định; đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường; tăng cường tổ chức hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho lao động, học tập.
  4.3. Bố trí và sử dung hợp lý các nguồn kinh phí để tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2017-2018, cụ thể:
- Hoạt động thể dục, thể thao do Sở GD&ĐT tổ chức cấp tỉnh:
+ Hội thi Văn hóa, Thể thao học sinh các trường PTDTNT cấp tỉnh.
- Hoạt động thể dục, thể thao do Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức cấp tỉnh:
+ Giải Đua xe đạp truyền thống “Về nguồn” 2017;
+ Giải chạy Việt dã truyền thống năm 2018;
- Hoạt động thể dục, thể thao do Sở GD&ĐT thành lập đoàn tham gia cấp toàn quốc:
+ Giải Vovinam học sinh toàn quốc cúp Millo lần thứ 2 năm 2018;
+ Giải Taekwondo học sinh toàn quốc năm 2018;
+ Hội thi Văn hóa, Thể thao học sinh các trường PTDTNT toàn quốc năm 2018;
4.4. Các hoạt động tham gia của khối cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018, cụ thể:
- Hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao do Sở GD&ĐT tổ chức cấp tỉnh:
+ Hội thao truyền thống ngành GD&ĐT lần thứ XXXV-2017;
+ Hội diễn văn nghệ truyền thống năm 2017.
- Hoạt động thể dục, thể thao do Sở GD&ĐT thành lập đoàn tham gia cấp tỉnh (trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII):
+ Giải Cầu lông CBGV tháng 10/2017;
+ Giải Bóng bàn CBGV tháng 11/2017;
+ Giải Billiards CBGV tháng 11/2017;
+ Giải Bóng đá Futsal CBGV tháng 03/2018;
-+Giải Kéo co CBGV tháng 03/2018.
* Hoạt động thể dục, thể thao do Sở GD&ĐT thành lập đoàn tham gia cấp toàn quốc:
+ Giải Cầu lông “Người giáo viên nhân dân“ toàn quốc năm 2018;
+ Giải Quần vợt “Người giáo viên nhân dân“  toàn quốc tranh cúp Sông Hồng năm 2018.
5. Công tác Y tế trường học
5.1. Thực hiện các quy định về công tác y tế trường học
- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT quy định về công tác y tế trường học.
- Đảm bảo đội ngũ nhân viên y tế các trường học đủ về số lượng và trình độ chuyên môn đúng quy định.
- Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học của ngành, các cấp và tình hình thực tế của địa phương xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ y tế trường học năm, tháng, tuần phù hợp với tình hình thực tế và mang tính hiệu quả cao.
5.2. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020.
- Tăng cường việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em cho các cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, cụ thể tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em đến toàn thể học sinh thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt đồng ngoài giờ lên lớp hoặc đối với học sinh cấp THCS có thể tổ chức các Hội thi tìm hiểu Luật trẻ em, các biện pháp, cách xử lý các tình huống về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
- Tăng cường công tác chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo theo Kế hoạch Liên ngành số 3970/KHLN- BLĐTBXH-BGDĐT ngày 15/10/2013, Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013 - 2020; Kế hoạch số 22/KH-SGDĐT ngày 20/03/2017 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020.
- Phối hợp chặt chẽ với các trạm y tế xã, thị trấn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh đúng theo quy định.
- Triển khai  thực hiện nghiêm túc Công văn số 1524/UBND-GDĐT, ngày 16/5/2017 của UBND huyện về việc triển khai Chương trình sữa học đường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020 và công văn số 194/PGD&ĐT, ngày 22/5/2017 về triển khai, thực hiện Chương trình sữa học đường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020.
   5.3. Phòng chống tai nạn, thương tích đuối nước
- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non và Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông; Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo mùa.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2402/QĐ-UBND, ngày 17/08/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 57/KH-SGDĐT ngày 30/09/2016 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học giai đoạn 2016-2020.
5.4. Phòng chống dịch bệnh
- Phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona “Mers-Cov”, vi rút Zika, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét, giun sán,...) và các dịch bệnh mới xuất hiện (nếu có).
  - Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày 6/09/2017 của Sở GD&ĐT về việc phòng chống mù lòa cho học sinh trong trường học giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục.
5.5.Hoạt động chữ thập đỏ, bảo hiểm y tế học sinh
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014;
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và vận động học tham gia BHYT bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật BHYT; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện BHYT và Hướng dẫn liên ngành số 1139/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 18/8/2017 giữa Sở GD&ĐT và Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018. Phấn đấu đến cuối năm 2017, đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.
  5.6. Hoạt động truyền thông, bảo vệ môi trường
- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2016); Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12); Tháng hành động vì trẻ em (từ 1-30/6); Tuần lễ tiêm chủng (9-15/5); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe HSSV.
- Tăng cường các hoạt động đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; Triển khai thực hiện Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020, chú trọng việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học. Các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong các nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hiệu trưởng các trường học trực thuộc căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tiễn của nhà trường để xây dựng các chương trình, kế hoạch về công tác chính trị tư tưởng cho học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác y tế năm học 2017-2018 của đơn vị và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả (có thể xây dựng kế hoạch chung của 3 nhiệm vụ hoặc kế hoạch riêng của từng nhiệm vụ); báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên trong năm học 2017-2018 gửivề Phòng GD&ĐT trước 25/5/2017 hoặc báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra.
 
Nhận được Công văn này yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
(để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Đăk Lăk;
- UBND huyện;
- Các trường trực thuộc;
- LĐ, CV PGDĐT; (để chỉ đạo, theo dõi)
- Lưu: VT.
            TRƯỞNG PHÒNG
                        (đã ký)
 
 
Ngô Văn Hoà

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay1,482
  • Tháng hiện tại249,384
  • Tổng lượt truy cập8,698,910
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây