Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS

Hưỡng dẫn nhiệm vụ năm học cấp THCS huyện Ea H'leo

Số kí hiệu Số: 361/PGDĐT
Ngày ban hành 15/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT - Eahleo
Người ký Trần Ngọc Viễn

Nội dung

UBND HUYỆN EA H’LEO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
              Số: 361/PGDĐT
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
năm học 2017 – 2018 cấp THCS
                                Ea H’leo, ngày 15 tháng 9 năm 2017
 
       
                          
Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS và PTDTNT trên địa bàn.
 
Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND, ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 1215/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017 - 2018;
Căn cứ công văn số 1105/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc triển khai dạy học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2017-2018,
Phòng Giáo dục và Đào tạo Ea H’leo hướng dẫn nhiệm vụ cấp THCS năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Đảm bảo nền nếp, kỷ cương hành chính của các đơn vị trường học; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để đáp ứng nhiệm vụ dạy học và giáo dục theo định hướng đổi mới đặc biệt phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục xây dựng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng trường; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Khơi dậy lòng say mê học tập, không ngừng phấn đấu vươn lên của mỗi học sinh để chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên một cách ổn định. Chú trọng công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, có kế hoạch cụ thể để tham gia các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia dành cho giáo viên và học sinh đạt kết quả cao. Tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật đối với học sinh.
3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các trường theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, giao quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các trường chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chuyển dần quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ.
4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Từng bước chuyển từ việc tổ chức tiết học theo 5 bước lên lớp sang tổ chức tiết học theo tiến trình các hoạt động giáo dục.
Chủ động chọn những thành tố tích cực của mô hình trường học mới bổ sung vào phương thức giáo dục đang áp dụng. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá định kì, cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.
5. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động của cụm chuyên môn ở các trường nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.
6. Chủ động, chú trọng công tác kiểm tra, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn (thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh, xét duyệt lưu ban lên lớp, khen thưởng và kỷ luật…), tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất các trường; nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra lẫn nhau giữa các trường trong cụm chuyên môn.
7. Tăng cường cơ sở vật chất trường học, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học. Tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; chú trọng công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; phấn đấu đạt chỉ tiêu về xây dựng trường chuẩn quốc gia được nghị quyết hội đồng nhân dân các cấp đề ra.
8. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng phân luồng học sinh sau THCS. Đổi mới, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp ở các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
a. Thực hiện các cuộc vận động
Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; từng trường học với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.
b. Tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua
Thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Phát huy tính gương mẫu, tinh thần tự học, sáng tạo của cán bộ, nhà giáo; đảm bảo kỷ cương trong nhà trường, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình thương của thầy giáo, cô giáo đối với học sinh.
Thực hiện phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương, nề nếp trong nhà trường có hiệu quả; tăng cường tổ chức tham quan, học tập di sản, các cơ sở sản xuất để học sinh nắm bắt thực tế. Tổ chức đầy đủ các hoạt động của học sinh như: Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể cuối tuần, tập thể dục giữa giờ; lao động chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh trường - lớp học; trang trí lớp học,…
Bên cạnh hoạt động dạy học, nhà trường cần tổ chức các hoạt động ngoại khóa có tác dụng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian đồng thời tổ chức và tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi có hiệu quả.
Các trường chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương để đảm bảo học sinh được “an toàn đến trường”; chủ động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.
Các trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, Hội khỏe Phù Đổng cấp trường theo đúng quy định của Bộ GDĐT. Cụm chuyên môn, các trường tăng cường tư vấn, bồi dưỡng giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện vào tháng 02/2018. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và cấp tỉnh.
2. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
a. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
Tiếp tục thực hiện 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần).
Trên cơ sở chương trình giáo dục hiện hành, văn bản điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT, chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, các trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong từng môn học nhưng phải đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học theo đúng Kế hoạch, thời gian năm học 2017-2018 ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND, ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Chú ý bố trí đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch năm học của nhà trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, phải được Phòng GD&ĐT phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Các trường cần tham khảo Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT, ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT để xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh. Với điều kiện tương đối giống nhau, nên các trường trong cụm chuyên môn có thể phối hợp để xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Các trường chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học, chủ đề trải nghiệm sáng tạo trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Phân phối chương trình và Kế hoạch của tổ chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Công văn số 148/PGDĐT ngày 19/12/2014 và Công văn số 150/PGDĐT-THCS ngày 10/8/2015 của Phòng GDĐT về hướng dẫn, triển khai sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.
b. Thực hiện dạy học trên 6 buổi/tuần
Khuyến khích các trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất thì bố trí dạy học trên 6 buổi/tuần theo hướng tăng tiết đối với một số bộ môn theo công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GD&ĐT. Thời gian dạy học trên 6 buổi/tuần cần được bố trí cho các hoạt động: phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh.
Trường PTDTNT-THCS tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT, ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT; với các nội dung dạy học đã nêu trên cần tập trung vào việc tăng cường dạy Tiếng Việt, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
c. Tổ chức dạy học ngoại ngữ
            Mở rộng quy mô tổ chức dạy học tiếng Anh Đề án 2020. Tiếp tục triển khai dạy học Tiếng Anh Đề án 2020 cho 4 lớp 7 đã thực hiện từ năm học 2016 – 2017 tại trường THCS Ngô Quyền (3 lớp) và THCS Lê Quý Đôn (1 lớp); tổ chức cho 11 lớp 6 năm học 2017 – 2018 tại 5 trường: THCS Ngô Quyền (5 lớp), THCS Lê Quý Đôn (1 lớp), THCS Nguyễn Văn Trỗi (1 lớp), THCS Chu Văn An (2 lớp) và THCS Hùng Vương (2 lớp). Các đơn vị có dạy tiếng Anh Đề án 2020 thực hiện các nội dung phân phối chương trình dạy học, kiểm tra đánh giá, tiến độ thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu theo Công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn triển khai chương trình GDPT môn tiếng Anh thí điểm cấp trung học theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Việc giảm số giờ định mức cho giáo viên sẽ có văn bản hướng dẫn riêng. Ngoài việc sử dụng Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh được xây dựng theo Chương trình tiếng Anh thí điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì giáo viên có thể sử dụng thêm các tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung chương trình để nâng cao hiệu quả dạy và học; các trường tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất và bố trí lớp học hợp lý để triển khai dạy học theo đúng chỉ đạo của Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GDĐT.
Các lớp, trường còn lại thực hiện dạy chương trình môn Tiếng Anh như năm học 2016-2017; Các trường cần chuẩn bị các điều kiện, nhất là chú trọng đến trình độ của đội ngũ giáo viên Tiếng Anh để tham gia dạy học môn Tiếng Anh Đề án trong những năm học tiếp theo.
Trong năm học 2017-2018, các trường tiếp tục triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016. Tiếp tục thực hiện phương án thay thế tối thiểu một bài kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá năng lực học sinh như hướng dẫn tại công văn số 17/PGD ĐT-THCS ngày 15/01/2015. Các trường chủ động về nội dung thay thế để đáp ứng yêu cầu mục tiêu, phù hợp điều kiện của đơn vị; chủ động xây dựng phân phối chương trình (PPCT) bộ môn Tiếng Anh dựa trên khung PPCT của Sở GDĐT để đáp ứng yêu cầu thời điểm kiểm tra và trả bài hợp lý.
Các trường khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm tăng cường kỹ năng nghe - nói tiếng Anh cho học sinh; chủ động tổ chức Hội thi nói tiếng Anh cho học sinh; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa tạo ra sân chơi ngôn ngữ, nhằm trau dồi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh trong các trường như:
+ Thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh (tối thiểu sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng-có thể giao lưu với các trường trong cụm): Từ đầu năm học cần xây dựng kế hoạch hoạt động cho câu lạc bộ, xác định rõ mục đích rồi tìm nội dung để tổ chức sinh hoạt (nội dung được trưng cầu từ các lớp, từ giáo viên; lựa chọn hình thức tổ chức, địa điểm và thời gian).
+ Xây dựng Tủ sách tiếng Anh, Góc tiếng Anh (tổ chức cho học sinh thuyết trình, kể chuyện, đóng kịch liên quan đến các nội dung học sinh đã tìm hiểu tại Tủ sách tiếng Anh hay Góc tiếng Anh, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đầu tuần, hoạt động NGLL, theo tiết trên lớp … định kỳ thực hiện 3 buổi/học kỳ).
d. Thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL)
Các trường quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. HĐGDNGLL là hoạt động trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Hiệu trưởng giao cho 1 thành viên BGH phụ trách HĐGDNGLL của trường. Toàn thể hội đồng giáo viên, các tổ chức, đoàn thể và học sinh có trách nhiệm tham gia HĐGDNGLL theo kế hoạch của trường.
Hàng tháng giáo viên Tổng Phụ trách Đội xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL của toàn trường, qui định các nội dung của từng tháng của từng khối lớp. Trong đó, chú ý đến các nội dung qui định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT và khung phân phối chương trình; các kỹ năng sống cần thiết, phù hợp với học sinh của đơn vị, của địa phương; các trò chơi dân gian, tích hợp một số nội dung của Hội đồng đội triển khai,… Trên cơ sở đó, các giáo viên phụ trách xây dựng giáo án chi tiết, tổ chức các hoạt động cho lớp hoặc nhóm lớp (theo khối) mình phụ trách. Giáo viên phụ trách cần quan tâm đến hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các chương trình đố vui để học, các trò chơi dân gian, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Tổng phụ trách có trách nhiệm theo dõi, đánh giá cụ thể HĐGDNGLL báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường. Thời lượng thực hiện: 2 tiết/tháng (mỗi chủ điểm hoạt động được thực hiện trong 1 tháng, trừ chủ điểm "Mừng Đảng mừng xuân" thực hiện trong 2 tháng (1 và 2) và chủ điểm "Hè vui, khoẻ và bổ ích" thực hiện trong 3 tháng (6, 7 và 8)) và tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD các lớp 6, 7, 8, 9 ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật; đưa nội dung về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 9. Hình thức tổ chức: tổ chức theo lớp hoặc nhóm lớp tại Hội trường hoặc sân trường.
e. Thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN), dạy nghề phổ thông
Các trường tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động của tỉnh, toàn quốc, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương. Các trường cần chú trọng đến giáo dục hướng nghiệp, tư vấn cho học sinh, nhất là học sinh lớp 9 việc chọn trường THPT để đăng ký học lên hoặc tham gia học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp để việc phân luồng học sinh sau THCS có hiệu quả.
Tiếp tực thực hiện HĐGDHN lớp 9 là 9 tiết/năm học bằng việc đưa một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL của tháng 9 và tháng 3 như sau:
+ Tháng 9 chủ điểm “Truyền thống nhà trường”, tích hợp thêm nội dung GDHN chủ đề “Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình”.
+ Tháng 3 chủ điểm “ Tiến bước lên Đoàn”, tích hợp thêm nội dung GDHN chủ đề “Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở”.
Các trường cần tập trung hướng dẫn, định hướng học sinh chọn con đường học lên THPT, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động sản xuất.
Các trường phối hợp với trung tâm GDTX tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 (trong thời gian hè), dựa vào sự tự nguyện của học sinh, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GDĐT.
f. Tổ chức dạy học theo bộ Tài liệu dạy - học địa phương
Căn cứ bộ Tài liệu dạy - học địa phương cấp THCS của tỉnh Đắk Lắk, các trường THCS lựa chọn các chuyên đề phù hợp để tổ chức dạy học theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung Giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học, THCS và THPT của Bộ GDĐT.
g. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
Các trường cần quan tâm đến công tác giáo dục học sinh khuyết tật; tăng cường phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách quy định đối với học sinh khuyết tật để khuyến khích các em vươn lên trong học tập. Tiếp cận với mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa vào công nghệ thông tin và truyền thông.
Các trường quan tâm giáo dục phòng chống thương tích, đuối nước. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Thực hiện lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT; tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản. Chú trọng công tác Giáo dục thể chất, hướng dẫn học sinh ôn luyện bài tập thể dục buổi sáng, bài tập thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định.
h. Tổ chức và tham gia các cuộc thi, hội thi
Năm học 2017-2018,  Phòng GD&ĐT sẽ lựa chọn để tổ chức và tham gia các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức đối với Giáo dục Trung học phù hợp với việc nâng cao chất lượng, phát triển năng lực học sinh và đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT. Cụ thể các cuộc thi sẽ được hướng dẫn bằng các văn bản riêng.
3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Các trường tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.
a. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GD&ĐT về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác đến từng giáo viên, tổ chuyên môn; Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt dưới nhiều hình thức tập trung, qua mạng “Trường học kết nối” để nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực, các thành tố tích cực phù hợp với điều kiện của đơn vị mình để áp dụng vào đổi mới phương pháp dạy học; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.
Các trường cần chủ động chọn những thành tố tích cực của mô hình trường học mới bổ sung vào phương thức giáo dục đang áp dụng. Chú trọng việc đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, cụm chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung, phương pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy.
b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
Các trường cần đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong từng môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: Dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.
Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh; động viên giáo viên, học sinh lớp 8 và lớp 9 tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật theo tinh thần Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH, ngày 09/8/2017 của Bộ GDĐT. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Các trường cần xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc gắn với câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.
c. Đổi mới kiểm tra, đánh giá
Các trường chủ động trong việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chú trọng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
Qua sinh hoạt tổ chuyên môn đưa nội dung đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra thường xuyên hiện hành. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.
Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề, nội dung câu hỏi, đáp án, hướng dẫn chấm của đề thi, đề kiểm tra định kỳ. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: Nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: Diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: Kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao. Chú trọng việc sử dụng phần mềm để soạn các đề thi trắc nghiệm.
Xây dựng ma trận đề đảm bảo mức độ nhận biết 50%, thông hiểu 30%, vận dụng 20%, đảm bảo đánh giá chính xác chất lượng chung và phân hoá được đối tượng học sinh. Việc xây dựng ma trận đề kiểm tra các trường căn cứ hướng dẫn tại công văn số 8773/ BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hình thức kiểm tra: kết hợp Trắc nghiệm (50%) và Tự luận (50%). Riêng môn Tiếng Anh thực hiện theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016; môn Ngữ văn đối với bài kiểm tra học kỳ tiếp tục áp dụng hình thức tự luận 100%, đặt câu hỏi mở yêu cầu học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng để giải quyết.
Đối với môn Giáo dục công dân: giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp cho giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học về giáo viên chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung nhận xét cuối năm học vào phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.
Các trường cần tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho ngân hàng câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ, của Sở, của phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn.
Tiếp tục tổ chức thực hiện Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Thực hiện đúng số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, trong kiểm tra thường xuyên các trường cần chú trọng việc tăng cường kiểm tra miệng để kịp thời khắc phục sai sót của học sinh.
4. Nâng cao chất lượng giáo dục
Việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học. Trong năm học 2017-2018, tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:
Phòng GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, chuyên đề; tham gia sinh hoạt cụm, dự giờ tư vấn cho giáo viên các trường; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc đánh giá chất lượng giáo dục các khối lớp ở các trường THCS, qua đó so sánh kết quả đánh giá của nhà trường để chỉ đạo, tư vấn việc kiểm tra, đánh giá; Chỉ đạo các trường THCS chú trọng tính chính xác, công bằng, khách quan trong công tác xét tốt nghiệp THCS.
Các trường thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; phân công lịch trực ban giám hiệu cụ thể, rõ ràng, cập nhật thường xuyên bảng kế hoạch công tác tuần; phân công người phụ trách tiếp nhận, xử lí công văn một cách kịp thời, chính xác; thực hiện các báo cáo đúng thời gian, chính xác về nội dung, hình thức.
Cán bộ quản lý phải tham gia giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo, dự giờ, thao giảng, sinh hoạt cụm chuyên môn, tổ chuyên môn để kịp thời nắm bắt hoạt động dạy học của giáo viên; tư vấn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho giáo viên; là cơ sở để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động của nhà trường một cách hợp lý, đánh giá giáo viên cuối năm một cách khách quan.
Chú trọng việc đổi mới trong sinh hoạt của tổ chuyên môn, cụm chuyên môn; Các cụm chuyên môn tổ chức sinh hoạt đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tổ chức các chuyên đề, giờ dạy rút kinh nghiệm; phát huy vai trò của cụm chuyên môn – cụm thi đua trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên môn, công tác thi đua của các trường trong cụm, cũng là cơ sở để đánh giá, chấm thi đua cuối năm giữa các trường trong cụm.
Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh; cần gắn trách nhiệm giáo dục học sinh với giáo viên bộ môn từ đó ràng buộc tinh thần trách nhiệm chung về giáo dục học sinh, phối kết hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm.
Các trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Các trường có chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp cần bố trí phụ đạo học sinh yếu, kém ngay từ lớp đầu cấp học.
Các trường căn cứ vào năng lực của từng giáo viên để bố trí giảng dạy đúng chuyên môn, hợp lí, mỗi năm học cần thay đổi giáo viên bộ môn ở các lớp để học sinh được học tập với nhiều giáo viên, nhất là giáo viên dạy giỏi. Đối với cán bộ quản lý không phân công giảng dạy trong ngày trực ban giám hiệu; các khối lớp đầu cấp và cuối cấp (lớp 6, 9) cần bố trí giáo viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác chuyên môn tham gia giảng dạy. Bố trí giáo viên có chuyên môn đào tạo Giáo dục công dân dạy môn GDCD ở các khối lớp. Có kế hoạch liên kết giữa các trường sắp giáo viên các trường dạy liên trường để hạn chế việc dạy chéo môn.
Các trường cần đánh giá sự phấn đấu của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng học sinh; khen thưởng đúng đắn, kịp thời những giáo viên có nhiều thành tích, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hành tích cao. Cần nghiên cứu Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21/10/2009, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, ngày 09/6/2017 của Bộ GD&ĐT và các Văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT để thực hiện giảm tiết cho giáo viên giảng dạy như giáo viên kiêm tổ phó chuyên môn, giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật,…
Các trường cần thực hiện các biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng học sinh “ngồi sai lớp”, cần theo dõi, phát hiện những học sinh còn yếu ở các bộ môn để lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém kịp thời; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.
Đối với kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, các trường phải tổ chức kiểm tra chung đề ít nhất 8 môn cho các khối lớp, các tiết dư ra do kiểm tra chung đề thì giáo viên bộ môn có thể dạy bù cho kịp chương trình hoặc tổ chức ôn tập cho học sinh để chất lượng được tốt hơn nhưng nhất thiết phải có giáo án ôn tập; Các trường cần chú trọng chất lượng đề kiểm tra, khâu tổ chức chấm bài kiểm tra để đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên; tổ chuyên môn và nhà trường phải lưu đề lại trong phạm vi 1 năm học. Sau mỗi bài kiểm tra định kì, nhất thiết phải thống kê kết quả, sinh hoạt tổ chuyên môn để đánh giá, phân tích kết quả, tìm điểm yếu để đề ra biện pháp khắc phục trong dạy và học.
Các trường thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn theo công văn số 192/SGDĐT- GDTrH, ngày 23 tháng 02 năm 2016 về việc tăng cường quản lý và sử dụng thiết bị dạy học; quan tâm đầu tư và quản lý thư viện theo Hướng dẫn 1314/ SGDĐT- GDTrH, ngày 02 tháng 11 năm 2015 về công tác thư viện trường học của Sở GDĐT.
Các trường xây dựng các chuyên đề tìm các giải pháp thiết thực để khơi dậy lòng say mê học tập, xác định được động cơ và hứng thú trong học tập, không ngừng phấn đấu vươn lên của mỗi học sinh trong từng tiết học, từng hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà đồng thời chú trọng việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi: khuyến khích các trường tiến hành thực hiện công tác này từ cuối năm học của lớp 6 tiến hành tổ chức thi phát hiện học sinh giỏi các môn, thành lập đội tuyển. Hằng năm ở các lớp 7, 8 các trường tiếp tục tổ chức kiểm tra, tiếp tục phát hiện, bổ sung và chọn đội tuyển sau lớp 8. Đầu năm lớp 9 các trường cần có kế hoạch chi tiết bồi dưỡng đội tuyển, khi có kết quả học kỳ 1 năm học lớp 9 các trường tổ chức thi chọn học sinh giỏi thành lập đội tuyển chính thức tham gia thi cấp huyện; bên cạnh công tác chọn học sinh các trường cần lưu ý lựa chọn những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia bồi dưỡng đội tuyển. Các trường xây dựng chế độ khen thưởng phù hợp và kịp thời đối với những giáo viên và học sinh đạt thành tích; đây là nhiệm vụ quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng mũi nhọn.
Nâng cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt chú ý đến vai trò của chi bộ, đoàn thanh niên, đội thiếu niên,...
Phòng GD&ĐT tiếp tục thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh theo hình thức tập trung  như năm học 2016-2017.
5. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn quốc gia và thực hiện phổ cập giáo dục
a. Xây dựng cơ sở vật chất trường học
Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 1038/SGDĐT-KHTC ngày 31/7/2017 của Sở GDĐT về Hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2017 - 2018.
Các trường cần kết hợp nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với các nguồn huy động hợp pháp khác để mua sắm các thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu; đầu tư kinh phí mua thêm máy vi tính để phục vụ dạy học môn Tin học; củng cố, xây dựng phòng học bộ môn; tăng cường đầu tư cho thư viện nhất là sách tham khảo, sử dụng có hiệu quả. Chú trọng xây dựng và thực hiện có hiệu quả thư viện lưu động: đầu tư sách, báo, truyện tranh, tuyên truyền tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biển đảo,..., phù hợp với lứa tuổi, sở thích, phân công tổ văn phòng phối hợp với đội, đoàn có kế hoạch phục vụ phong trào đọc có chất lượng trong những giờ giải lao.  
Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm thực sự lành mạnh để thu hút học sinh đến trường, tổ chức  tốt các hoạt động giáo dục.
Các trường thường xuyên chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học phải đi đôi với thực hành. Tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học để phục vụ có hiệu quả trong dạy học.
b. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
THCS Ngô Quyền, THCS Lê Quý Đôn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lại đến năm học 2016-2017, chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2017.
Trường THCS Tô Hiệu hoàn thiện hồ sơ thư viện chuẩn, trường chuẩn đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận trong năm 2017.
Trường THCS Ngô Mây tham mưu tích cực với các cấp hoàn thành các tiêu chuẩn và hồ sơ đề nghị công nhận trong năm 2018; các trường THCS Nguyễn Du, Chu Văn An lập kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn có hướng đầu tư phù hợp nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019.
c. Thực hiện phổ cập giáo dục
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ các cấp; rà soát kết quả để tiến hành công nhận lại các đơn vị đạt chuẩn về phổ cập giáo dục THCS theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.
Các trường tích cực huy động các đối tượng trong diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp, nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp để giảm thiểu học sinh bỏ học; vận động các lực lượng xã hội tham gia nhằm duy trì sĩ số; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
d. Thực hiện kiểm định chất lượng
100% các trường sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng, cập nhật dữ liệu trước ngày 10/10/2017.
Sở GDĐT tổ chức đánh giá ngoài đợt 1 các trường THCS Ngô Mây, THCS Lê Hồng Phong; các trường còn lại hoàn thành hồ sơ, thu thập minh chứng báo cáo phòng GD&ĐT kiểm tra sơ bộ trong năm học 2017-2018 theo kế hoạch.
Đăng ký đánh giá ngoài đợt 2 các trường THCS Nguyễn Du, THCS Lê Lợi, THCS Hoàng Văn Thụ, THCS Nguyễn Văn Trỗi.
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và từng bước nâng cao chất lượng. Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán các bộ môn ở các trường, cụm chuyên môn; xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán các bộ môn trong toàn huyện.
Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; các trường cần tiếp tục yêu cầu giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn B2 tham gia bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ dạy học, quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT. Triển khai mạnh mẽ công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS.
Thường xuyên chỉ đạo các cụm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo quy định; chú trọng đổi mới sinh hoạt có hiệu quả; tăng cường dự giờ giáo viên, quan tâm giáo viên mới ra trường; đảm bảo mỗi giáo viên tập sự phải dự ít nhất 04 tiết/tháng, giáo viên hết tập sự dự ít nhất 02 tiết/tháng.
Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm điều chỉnh những sai sót; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
Các trường trung học tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những giáo viên học tập nâng cao trình độ trên tiêu chuẩn quy định.
7. Tăng cường quản lý chuyên môn
a. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học kiểm tra, đánh giá.
Các trường tiếp tục nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/QĐ-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT. Trên cơ sở đó, chú trọng xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ và từng tháng, tuần triển khai đến toàn bộ thành viên Ban giám hiệu mở rộng sau đó công khai và triển khai đến toàn bộ thành viên trong nhà trường để hoạt động; tăng cường kiểm tra hồ sơ chuyên môn của nhà trường, các tổ bộ môn và giáo viên.
Thực hiện dạy đúng dạy đủ theo phân phối chương trình các môn học trên tinh thần áp dụng chủ động, sáng tạo phù hợp với từng trường. Tiếp tục giữ vững kỷ cương, nền nếp trong kiểm tra đánh giá, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng. Chú trọng tự đánh giá và đánh giá ngoài để có thêm thông tin, điều chỉnh quá trình giáo dục.
 Các trường cần tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và hướng dẫn của PGD&ĐT. Việc xét lên lớp, ở lại, kiểm tra lại, rèn luyện lại hạnh kiểm đối với học sinh cần phải tổ chức theo đúng quy định và công khai.
Đối với học sinh do học lực yếu phải kiểm tra lại các môn văn hóa, nhà trường phải tổ chức ôn tập phụ đạo trong hè để các em đạt chuẩn kiến thức kỹ năng quy định, cụ thể:
+ Các trường tổ chức ôn tập phụ đạo, kiểm tra lại các môn văn hóa cho học sinh hoàn thành chậm nhất ngày 10/8.
+ Ghi đầy đủ điểm thi lại các môn và kết quả lên lớp, ở lại của học sinh vào sổ điểm, học bạ học sinh.
+ Lưu trữ một năm: Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, bài kiểm tra lại, các quyết định, biên bản; lưu trữ vô thời hạn đối với bảng tổng hợp kết quả thi lại.
- Các trường ứng dụng CNTT vào quản lí điểm, hồ sơ trường học: sử dụng sổ điểm điện tử: in đóng tập, lưu trữ trên khổ giấy A4 khi kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học, khuyến khích các trường in trên khổ giấy A3; khuyến khích sử dụng sổ liên lạc điện tử; riêng học bạ vẫn sử dụng học bạ giấy giống như các năm học trước (khi có thay đổi sẽ có hướng dẫn riêng).
b. Tăng cường vai trò của Hiệu trưởng trong quản lí chuyên môn
Chú trọng đến vai trò của người đứng đầu cơ quan, hiệu trưởng phải là người đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường. Không những làm tốt công tác quản lý mà còn phải gương mẫu và tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn.
Hiệu trưởng các trường phải phân công trách nhiệm rõ ràng trong quản lí chuyên môn, đồng thời đề cao trách nhiệm của cá nhân phụ trách.
Hiệu trưởng các trường phải nắm vững các văn bản chỉ đạo chuyên môn, động viên, khuyến khích giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện.
Ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng phải lập kế hoạch dạy học, chỉ đạo các tổ bộ môn và giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của nhà trường, việc quản lý chuyên môn, quản lý sử dụng thiết bị dạy học, quản lý hoạt động giáo dục học sinh, quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Hiệu trưởng các trường cần chú trọng công tác kiểm tra nội bộ (KTNT) trường học, tham gia phối hợp với các trường trong cụm để làm tốt công tác KTNB: công tác kiểm tra hoạt động chuyên môn; kiểm tra hồ sơ, sổ sách chuyên môn của nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; Công văn số 1554/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2016 của Sở GDĐT và Công văn Số: 417/CV-PGDĐT, ngày 03/11/2016 của Phòng GD&ĐT về thực hiện các loại sổ và quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử từ năm học 2016 – 2017 để điều chỉnh kịp thời những sai sót. Chú trọng việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp một cách công bằng, khách quan để sử dụng giáo viên có hiệu quả.
c. Tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm
Các đơn vị tiếp tục quán triệt việc thực hiện  quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và  Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Công văn 919/SGDĐT-GDTrH, ngày 29/6/2017 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về hướng dẫn quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2016 của UBND huyện ban hành quy định quản lý DTHT trên địa bàn huyện Ea H'leo; Công văn số 2226/UBND-GDĐT,  ngày 05 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện về tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện; Công văn 279/PGDĐT ngày 06/7/2017 của phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Lưu trữ hồ sơ, văn bản về dạy thêm, học thêm đầy đủ, khoa học.
Phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở các trường THCS, các tổ chức, cá nhân mở lớp dạy thêm thuộc thẩm quyền mình quản lý để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những vi phạm. Phòng GDĐT tiếp tục cấp giấy phép dạy thêm trong nhà trường cho các trường; cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị theo quy định.
Hiệu trưởng các trường thường xuyên tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành các quy định về DTHT, kịp thời kiểm tra giải quyết các thông tin về giáo viên của đơn vị, tổ chức dạy thêm trái quy định; chịu trách nhiệm  về việc giáo viên trong đơn vị vi phạm các quy định DTHT trong và ngoài nhà trường.
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường. Các trường củng cố Ban quản lý dạy thêm học thêm của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý công tác dạy thêm, học thêm của đơn vị.
d. Phát triển cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn
Các cụm chuyên môn cần tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn số 58/SGDĐT-GDTrH ngày 16/01/2012 của Sở GDĐT về việc tổ chức cụm chuyên môn ở các trường trung học, phát huy hơn nữa vai trò của cụm chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trường trung học và thực hiện theo tinh thần Công văn Số: 313/PGDĐT, ngày 10/8/2017 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn tổ chức hoạt động  cụm chuyên môn từ năm học 2017-2018.
e. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
Ứng dụng CNTT trong đổi mới quản lý, các trường tiếp tục nghiên cứu, xây dựng website riêng công khai kế hoạch hiệu trưởng, kế hoạch các bộ phận

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay1,497
  • Tháng hiện tại249,399
  • Tổng lượt truy cập8,698,925
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây