Hướng dẫn tổ chức hoạt động cụm chuyên môn từ năm học 2017-2018

Ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động
cụm chuyên môn từ năm học 2017-2018

Số kí hiệu Số: 313/PGDĐT
Ngày ban hành 10/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT - Eahleo
Người ký Trần Ngọc Viễn

Nội dung

     UBND HUYỆN EA H'LEO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 313/PGDĐT
V/v Hướng dẫn tổ chức hoạt động
cụm chuyên môn từ năm học 2017-2018
 

Ea H'leo, ngày 10 tháng 8 năm 2017
     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH-THCS, THCS, PTDT Nội Trú trực thuộc.
 
Nhằm tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các cụm trường THCS; đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh,...tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các trường trong cum, phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc SHCM tại các cụm cấp THCS từ năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng và hiệu quả với các hình thức tổ chức tại các cụm trường.
- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện của cụm trường, địa phương.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn; nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học.
- Tạo mối quan hệ chia sẽ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ quản lí và giáo viên, giữa giáo viên và giáo viên của các trường trong huyện.
- Tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục THCS.
- Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của học sinh, đặc biệt những học sinh khó khăn về học.
- Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học.
2. Yêu cầu
- Nội dung SHCM phải đáp ứng được yêu cầu: đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức lớp học, đổi mới đánh giá học sinh. Dạy học phù hợp với đối tượng học sinh vùng miền.
- Việc tổ chức SHCM ở cấp cụm trường phải đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả, được tổ chức qua hoạt động cụ thể, thực tiễn, tránh tình trạng trình bày, báo cáo chỉ có tính chất lí thuyết.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
            1. Nội dung
Các nội dung chủ yếu trong SHCM tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:
- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Đẩy mạnh dự giờ, tư vấn cho giáo viên.
- Giải đáp những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn. Đặc biệt các vấn đề khó trong thực hiện chương trình bộ môn.
- Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện chuyên đề dạy học. 
- Các vấn đề về bồi dưỡng GVG, HSG, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Vấn đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
- Các nội dung liên quan đến sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.
- Các nội dung về cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học, vấn đề tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
- Tổ chức các chuyên đề ngoại khóa, văn nghệ, TDTT, các chương trình đố vui để học.
 Ngoài những nội dung SHCM được đề cập đến ở trên, các cụm trường có thể lựa chọn những sáng kiến kinh nghiệm hay của giáo viên, tổ chuyên môn hoặc của các trường để tổ chức SHCM qua chuyên đề (hoặc hội thảo). Việc phổ biến, nhân rộng những sáng kiến kinh nghiệm cần tổ chức qua hoạt động thực tiễn dạy và học.
Căn cứ vào các nội dung trên và tình hình thực tế của từng địa phương, của từng trường để xây dựng kế hoạch SHCM cụm trường, trong đó chú trọng đổi mới nội dung SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học, đánh giá học sinh THCS và tổ chức các chuyên đề ngoại khóa, văn nghệ, TDTT, các chương trình đố vui để học. Kế hoạch SHCM phải thiết thực, khả thi và giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trong chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Hình thức
Thành lập các cụm trường:
+ Cụm 1: Gồm 4 trường: THCS Ngô Quyền, THCS Lê Quý Đôn, THCS Nguyễn Văn Trỗi, PTDT nội trú.
+ Cụm 2: Gồm 3 trường: THCS Chu Văn An, THCS Nguyễn Du, THCS Ngô Mây.
+ Cụm 3: Gồm 3 trường: THCS Tô Hiệu, THCS Huỳnh Thúc Kháng, THCS Hoàng Văn Thụ.
+ Cụm 4: Gồm 4 trường: THCS Y Jút, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Lê Lợi, TH-THCS Hoàng Hoa Thám.
+ Cụm 5: Gồm 4 trường: THCS Bế Văn Đàn, THCS Vừ A Dính, THCS Hùng Vương, THCS Lê Hồng Phong.
Thành phần SHCM cấp cụm: Cán bộ quản lí và giáo viên các trường trong cụm trường. SHCM cụm trường do Cụm trưởng điều hành. Cụm trưởng được bầu luân phiên một năm một lần.
- SHCM theo hình thức tập trung tập huấn, thảo luận, trao đổi ý kiến, chia sẽ kinh nghiệm; dự giờ thăm lớp; sinh hoạt qua trường học kết nối; tổ chức các hội thi, cuộc thi cho học sinh.
Thời gian: xuyên suốt trong cả năm học. Riêng công tác dự giờ, tư vấn giáo viên phòng GD&ĐT sẽ tham gia cùng với các cụm thông qua kế hoạch của cụm. Đề nghị các cụm tổ chuyên môn lên kế hoạch báo cáo cụm trưởng, phòng GD&ĐT để theo dõi và tham dự.
Địa điểm: tại các trường trong cụm trường (tổ chức luân phiên).
Một số lưu ý về cách thức tổ chức:
Người được giao chủ trì điều hành SHCM cấp cụm thực hiện các công việc cụ thể như sau:
+ Lập kế hoạch SHCM của cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn căn cứ vào thực tiễn và dựa vào đề xuất của các trường để lựa chọn nội dung SHCM.
+ Thu thập ý kiến của các trường với những khó khăn, vướng mắc hoặc những kinh nghiệm hay trong các buổi SHCM cấp trường để đưa vào kế hoạch hoạt động chuyên môn của cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn.
+ Tổ chức SHCM cấp cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn.
+ Thống nhất những vấn đề cơ bản được rút ra từ buổi SHCM cấp cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn. Thông qua biên bản SHCM cấp cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn. Nộp báo cáo và biên bản tổ chức SHCM của cụm về Phòng GD&ĐT (Bộ phận CMTHCS) sau buổi SHCM cụm.
III. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SINH HOẠT CỤM NĂM 2016-2017:
Các cụm tiến hành tổng kết công tác sinh hoạt cụm năm học 2016-2017 một cách nghiêm túc, trong đó cần nêu rõ kết quả đã đạt được, tồn tại, nguyên nhân từ đó đưa ra giải pháp và lập kế hoạch hoạt động cho năm học 2017-2018 một cách thiết thực. Riêng cụm chuyên môn số 5, Phòng GD&ĐT giao cho Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong chủ trì phối hợp với Hiệu trưởng các trường trong cụm tổng kết sinh hoạt cụm.
Trong buổi tổng kết tiến hành bầu cụm trưởng cụm chuyên môn năm học 2017-2018 và kiện toàn các tổ cụm bộ môn.
Các cụm sau khi hoàn thiện các văn bản, báo cáo phòng GD&ĐT để sắp xếp, bố trí thời gian tổng kết phù hợp. Hoàn thành công tác tổng kết cụm trước ngày 18/8/2017.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức SHCM của các trường, các cụm trường trong toàn huyện.
- Tham gia sinh hoạt với các cụm theo kế hoạch.
- Theo dõi kết quả tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn của CBQL, giáo viên để đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của CBQL, giáo viên.
2. Cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn
- Cụm trưởng cụm chuyên môn phân công tổ trưởng cụm tổ bộ môn, phân công lãnh đạo các trường trong cụm phụ trách cụm tổ bộ môn.
- Các cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nghiêm túc thường xuyên, hiệu quả thiết thực. Riêng kế hoạch của các chuyên đề theo đợt, giờ dạy rút kinh nghiệm toàn cụm có kế hoạch cụ thể và báo cáo cho phòng GD&ĐT (qua bộ phận CMTHCS) trước 2 tuần làm việc để theo dõi và tham dự.
- Báo cáo sơ kết hoạt động kỳ I trước ngày 02 tháng 01 hàng năm và báo cáo tổng kết hoạt động cụm chuyên môn trước ngày 15 tháng 5 hàng năm.
- Theo dõi, tổng hợp kết quả tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn của CBQL, giáo viên, báo cáo phòng GD&ĐT (qua bộ phận chuyên môn THCS) để đánh giá xếp loại công tác bồi dưỡng thường xuyên của CBQL, giáo viên trước ngày 15 tháng 5 hàng năm.
- Tổ chức tổng kết năm học trước và lập kế hoạch hoạt động cho năm học tiếp theo của Cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn trước ngày 18/8 hàng năm. Sau tổng kết, hoàn thiện các văn bản báo cáo phòng GD&ĐT. Trong đó chú ý kế hoạch sinh hoạt cụm và tờ trình đề nghị chuẩn y cụm trưởng cụm chuyên môn.
3. Hiệu trưởng các trường THCS, PTDTNT
- Sắp xếp lịch làm việc khoa học, tạo điều kiện và chỉ đạo cho giáo viên bộ môn tham gia sinh hoạt cụm đầy đủ.
- Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ để thanh toán công tác phí cho CBQL, giáo viên tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn theo qui định hiện hành.
- Đưa việc sinh hoạt cụm chuyên môn trở thành một nội dung trong công tác bồi dưỡng thường xuyên. Sử dụng kết quả bồi dưỡng thường xuyên để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBQL, giáo viên.
4. Giáo viên bộ môn
- Tham gia tích cực vào sinh hoạt cụm chuyên môn, cụm tổ bộ môn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Đề xuất các nội dung thiết thực để cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Nhận được công văn, đề nghị các Cụm trưởng cụm chuyên môn, Hiệu trưởng các trường phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi; (qua Email nội bộ)
- Lãnh đạo phòng;
- Lưu:VT, THCS. (CO 23b)
                    K.T TRƯỞNG PHÒNG
                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                              (Đã ký)
                         Trần Ngọc Viễn
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Hướng dẫn"

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay7,123
  • Tháng hiện tại274,830
  • Tổng lượt truy cập8,999,123
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây