Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH, tổ chức cuộc thi KHKT dành cho lớp 8, 9 và kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2017-2018

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH, tổ chức cuộc thi KHKT dành cho lớp 8, 9 và kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2017-2018

Số kí hiệu Số: 368/PGDĐT
Ngày ban hành 18/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT - Eahleo
Người ký Trần Ngọc Viễn

Nội dung

 

     
 
 

       UBND HUYỆN EA H’LEO                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

         
         Số: 368/PGDĐT                                                                                     Ea H’leo, ngày 18 tháng 9 năm 2017

V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH, tổ chức cuộc thi KHKT
dành cho lớp 8, 9 và kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2017-2018Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THCS, TH-THCS và PTDTNT trên địa bàn.
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Ngành GDĐT huyện Ea H’leo;
Căn cứ công văn 1233/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018;
Căn cứ công văn số 1197/SGDDT-KTKDCLGD-CNTT ngày 29/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018;
Nhằm triển khai mạnh mẽ hoạt động NCKH đối với học sinh lớp 8, 9 cấp THCS; đánh giá chất lượng giáo dục và công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) của các trường đồng thời tuyển chọn đội tuyển tham gia Cuộc thi KHKT, Kỳ thi HSG cấp tỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH, tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho lớp 8, 9 và Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
I. Triển khai hoạt động NCKH năm học 2017-2018
- Các trường cần quán triệt chủ trương của Phòng, Sở GDĐT về đẩy mạnh các hoạt động NCKH và tham gia Cuộc thi sáng tạo KHKT đến CBQL, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Đưa các nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ chuyên môn, cụm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình học tập và các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa, hoạt động sáng tạo để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.
- Các trường thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký NCKH thường xuyên theo dõi, cập nhật các ý tưởng của học sinh để báo cáo lãnh đạo phân công hướng dẫn, giúp học sinh nghiên cứu, hoàn thiện ý tưởng.
- Xây dựng các câu lạc bộ KHKT trong các trường nhằm tạo môi trường cho học sinh nghiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH và sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống.
- Các đơn vị chủ động liên hệ với các cơ sở giáo dục đại học, sở khoa học và công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, …để được hỗ trợ khoa học. Đặc biệt là Trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị đã được Sở GDĐT ký Thỏa thuận hợp tác với về hỗ trợ các đơn vị giáo dục trong tỉnh về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.
- Kết quả nghiên cứu khoa học của học sinh được tham gia Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học do Trường, Phòng, Sở, Bộ GDĐT tổ chức và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
- Hiệu trưởng căn cứ vào số công việc thực tế của dự án để quyết định cho giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn. Đối với giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đạt giải trong cuộc thi thì được ưu tiên trong các trường hợp: xét nâng lương trước thời hạn, học tập nâng cao trình độ, khen thưởng và xét các danh hiệu khác.
II. Tổ chức Cuộc thi KHKT năm học 2017-2018
a. Cấp trường:
- Các trường ra quyết định phân công lãnh đạo phụ trách và phân công giáo viên hướng dẫn, cử giáo viên có trình độ, kinh nghiệm về trường học kết nối để hướng dẫn học sinh, giáo viên đăng ký và nộp hồ sơ dự thi qua mạng.
- Các trường lập kế hoạch hoạt động tổ chức cuộc thi KHKT của đơn vị. Nộp kế hoạch hoạt động tổ chức cuộc thi KHKT, các ý tưởng đang nghiên cứu trong năm học của đơn vị về Phòng GDĐT (qua bộ phận CM THCS) trước ngày 28/9/2017.
- Cuộc thi cấp trường tổ chức trước ngày 22/10/2017. Các đơn vị gửi báo cáo Cuộc thi, hồ sơ đăng ký dự thi bằng văn bản và gửi mail nội bộ về Phòng GDĐT (bộ phận CMTHCS) trước ngày 24/10/2017.
b. Cấp huyện
- Mỗi trường đăng ký tối thiểu 01 dự án. Các đơn vị không tham gia dự thi phải báo cáo rõ lý do với Phòng GDĐT.
- Thời gian và địa điểm tổ chức: dự kiến ngày 30,31/10/2017 tại Phòng GD&ĐT.
* Các hoạt động cụ thể về Cuộc thi:
TT Nội dung hoạt động Thời gian Ghi chú
1 Tập hợp ý tưởng nghiên cứu KH, phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, báo cáo cho Phòng, Sở GDĐT 9/2017  
2 Báo cáo các ý tưởng đang nghiên cứu 28/9/2017  
3 Tổ chức thi cấp trường Trước 22/10  
4 Báo cáo và nộp hồ sơ đăng ký dự thi 24/10/2017  
5 Tổ chức thi cấp huyện 30,31/10/2017  
6 Đăng ký dự thi tại Trường học kết nối (không gian của Sở), nhận mã dự thi cấp tỉnh 11/2017  
7 Khai mạc và chấm thi cấp tỉnh 11/2017  
8 Hội đồng khoa học tư vấn cho các sản phẩm dự thi quốc gia tại các cơ sở (nếu có) 12/2017  
9 Hỗ trợ của các trường Đại học, Viện nghiên cứu đối với các sản phẩm dự thi quốc gia (nếu có) 12/2017  
10 Hoàn thành nộp hồ sơ dự thi quốc gia (nếu có) 10/1/2017  
11 Dự thi Cuộc thi cấp quốc gia (nếu có) 17/3/2017 Đà Lạt
* Một số lưu ý về Cuộc thi
- Hồ sơ dự thi: tải biểu mẫu tại trường học kết nối. (mẫu gửi kèm)
- Đối tượng dự thi: tất cả học sinh từ lớp 8 đến lớp 9. Các dự án phải được đăng ký đúng lĩnh vực dự thi.
- Đối với các đề tài đã đạt giải ở cấp tỉnh các năm trước nếu có thêm sáng tạo mới có thể đăng ký dự thi lại vòng toàn cuộc để xét đi dự thi cấp quốc gia (không công nhận lại giải cấp tỉnh).
- Giáo viên hướng dẫn và học sinh đăng ký dự thi phải kê khai đầy đủ thông tin cá nhân trên trang chủ của cuộc thi.
- Nguồn tài liệu tham khảo về cuộc thi:
* Trang http://truonghocketnoi.edu.vn; youtobe
 * Địa chỉ: https://www.mediafire.com/folder/tljew497to4cr/KHKT2017_DongNai
III/ Kỳ thi chọn học sinh giỏi Tỉnh cấp THCS:
1. Đối tượng dự thi:
Học sinh đang học lớp 9 năm học 2017-2018 tại các trường THCS, PTDT Nội Trú trong huyện và chỉ dự thi một môn.
2. Điều kiện dự thi:
Học sinh phải qua kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường và đạt giải, được chọn vào đội tuyển của trường.
Xếp loại Hạnh kiểm và Học lực học kỳ I năm học 2017-2018 phải đạt từ khá trở lên.
3. Thời gian và địa điểm:
Thời gian tổ chức thi: ngày 30/01/2018, khai mạc lúc 7 giờ 00 phút.
Địa điểm tổ chức thi: Tại trường THCS Ngô Quyền.  
4. Nội dung và hình thức thi:
a. Các môn thi:
Gồm có 10 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Tin học và GDCD. (chỉ tổ chức thi các môn có 08 đơn vị đăng ký trở lên)
b. Chương trình thi:
Theo chương trình THCS hiện hành tính đến thời điểm thi và có yêu cầu nâng cao.
c. Hình thức thi:
Thời gian làm bài cho các môn 150 phút.
Các môn đều thi theo hình thức tự luận. Các môn Sinh học, Vật lý, Hoá học có câu hỏi về lý thuyết thực hành; Riêng môn Tiếng Anh ở bài thi viết có phần thi nghe hiểu (học sinh nghe băng, đĩa và trả lời ngay vào giấy thi có đề in sẵn); Môn tin thi với ngôn ngữ lập trình Pascal trên máy tính bằng phần mềm Turbo Pascal 7.0.
5. Đăng ký dự thi:
a. Về số lượng:
Số lượng đăng ký tối đa cho mỗi môn thi của các đơn vị được quy định như sau:
- Trường THCS Ngô Quyền, Lê Quý Đôn, Chu Văn An, Lê Hồng Phong: 6 học sinh.
- Trường THCS Tô Hiệu, Nguyễn Du, Ngô Mây, Nguyễn Văn Trỗi: 4 học sinh.
- Các trường còn lại: 3 học sinh.
Lưu ý: Riêng Môn tin  mỗi trường không quá 2 học sinh tham gia dự thi.
b. Thời gian đăng ký:
Các đơn vị đăng ký hồ sơ dự thi vào ngày 08/01/2018, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận THCS).
c. Hồ sơ dự thi:
- Quyết định thành lập các đội tuyển dự thi của Hiệu trưởng.
- Bảng thống kê học sinh dự thi. (mẫu đính kèm)
- Danh sách học sinh đăng ký dự thi. (mẫu đính kèm)
- Phiếu kết quả Học kỳ I có xác nhận của Hiệu trưởng (có dán ảnh).
- Bản photocopy Giấy khai sinh.
- Thẻ dự thi có dán ảnh (Hiệu trưởng cấp, không nộp, chỉ xuất trình khi thi).
6. Tham gia cấp tỉnh
Căn cứ kết quả kỳ thi cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chọn những học sinh đạt kết quả cao thành lập đội tuyển và bồi dưỡng tập trung tại huyện từ 26/02/2018 đến 31/3/208 (5 tuần) để tham gia kỳ thi cấp tỉnh gồm 9 môn thi (cấp tỉnh không tổ chức môn GDCD).
Nhận được công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện và đăng ký đúng mẫu, thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các trường liên hệ với Phòng GD&ĐT  để được giải quyết.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi; (qua Email nội bộ)
- Lãnh đạo phòng;
- Lưu:VT, THCS. (CO 23b)
                                    K.T TRƯỞNG PHÒNG
                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                            (Đã ký)
                                      Trần Ngọc Viễn
 
                                               
                   
                                                     

 
                                                   MỐC THỜI GIAN
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHKT HSG GHI CHÚ
    28/9/2017    
1 Các trường đăng kí về PGD 24/10/2017 08/01/2018  
2 Tổ chức thi cấp huyện 30,31/10/2017 30/01/2018
3 Lập KH Bồi dưỡng tập trung    
4 Bồi dưỡng tập trung   26/02/2018 đến
31/3/2017 (5t)
6 Đăng kí dự thi cấp tỉnh 11/2017 22/3/2018
7 Tham gia thi tỉnh 11/2017 04/4/2018  
 
 
                                                                           Bộ phận chuyên môn
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay1,481
  • Tháng hiện tại249,383
  • Tổng lượt truy cập8,698,909
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây