Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo

Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016-2017 trở đi

Số kí hiệu Số: 393 /PGDĐT
Ngày ban hành 26/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT - Eahleo
Người ký Ngô Văn Hòa

Nội dung

              UBND HUYỆN EAH’LEO                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
                   Số: 393 /PGDĐT                                                                      Ea H’leo, ngày 12 tháng 10 năm 2016
   V/v Hướng dẫn viết, đánh giá và
 công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học
     2016-2017 và các năm học tiếp theo
 
         Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
               
        Thực hiện Công văn số 1220/SGDĐT-VP, ngày 05/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk về việc Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện viết, đánh giá và công nhận sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo như sau:
         1. Mục đích, yêu cầu
a. Mục đích
         Nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Trên cơ sở đó, chọn những sáng kiến có giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực để phố biến, nhân rộng; ghi nhận các cá nhân có những giải pháp sáng tạo, có giá trị thực tiễn, làm căn cứ cho việc xét công nhận danh hiệu thi đua các cấp, danh hiệu nhà giáo cao quý và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
         Giúp các đơn vị trong toàn ngành đi sâu vào nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, nâng cao năng lực và bồi dưỡng đội ngũ ngày càng vững về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, nghiên cứu khoa học và khả năng tự học.
         b. Yêu cầu
         Sáng kiến phải thể hiện được các giải pháp, biện pháp, cách làm... nhằm thực hiện mục đích, yêu cầu đề ra. Nêu bật kết quả đạt được (kết quả định tính và định lượng, trên cơ sở khảo sát, đánh giá khoa học, khách quan; có so sánh, đối chiếu giữa sau với trước khi áp dụng giải pháp, sáng kiến).
         Lý giải một cách khoa học sự phù hợp của các giải pháp đã thực hiện với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đúng với qui chế chuyên môn.
         Trình bày các yêu cầu về điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để áp dụng sáng kiến đã nêu; những vấn đề còn bỏ ngỏ để đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu  bổ sung.
         Khi áp dụng sáng kiến cần phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của tài liệu, công nghệ mới được cá nhân tham khảo áp dụng (tên sáng kiến, tác giả, nơi phát hành - nếu có) và tóm tắt giải pháp, kinh nghiệm được tác giả trình bày áp dụng trong trường hợp cụ thể; Những sáng tạo trong khi áp dụng, hoặc phần bổ sung của người áp dụng; những đề xuất, khuyến nghị (nếu có).
         2. Nội dung sáng kiến
Nội dung sáng kiến đề cập đến những vấn đề về đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, có thể tập trung nghiên cứu sâu vào những lĩnh vực sau:
Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường.
Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá cho điểm học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu xã hội.
Đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.
Đổi mới thực hiện tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm và tổ chức hoạt động thư viện.
Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp: đổi mới trong tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động đoàn thể.
Đổi mới việc ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hoạt động; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm tin học, giáo án điện tử.
Đổi mới phương pháp sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm và thiết bị dạy học hiện đại vào giảng dạy...
      3. Cấu trúc một sáng kiến
         Có nhiều dàn ý khác nhau về cách viết một SKKN, tùy từng lĩnh vực, từng bộ môn, nhưng thống nhất dàn ý chung như sau:
I. Phần mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài.
 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Giới hạn của đề tài
 5. Phương pháp nghiên cứu.
 II. Phần nội dung
 1. Cơ sở lý luận (ngắn gọn, nêu những nội dung liên quan đến đề tài nghiên cu)
 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu (Phân tích, đánh giá  các nội dung, vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra, cn có sliệu cụ thể minh họa).
 3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
             a) Mục tiêu của giải pháp
             b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp             
             c) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp (nếu có)
             d) Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng (cần xác định rõ thước đo hiệu quả của ứng dụng, có số liệu định tính, định lượng minh họa).
 III. Phần kết luận, kiến nghị
       1. Kết luận: Viết ngắn gọn, khái quát, không cần số liệu
            - Nêu khái quát các nội dung nghiên cứu
            - Kết quả của nội dung nghiên cứu đó.
           2. Kiến nghị: Viết ngắn gọn và xuất phát từ nội dung nghiên cứu đề tài.
  Trang cuối: giới thiệu Tài liệu tham khảo.
      4. Đánh giá một sáng kiến
a. Bảng tính điểm các tiêu chuẩn và tiêu chí
TIÊU CHUẨN TIÊU CHÍ ĐIỂM
1 TÍNH KHOA HỌC, SƯ PHẠM
(Tối đa: 20 điểm)
1 Đảm bảo tính chính xác, khoa học bộ môn, quan điểm tư tưởng 5
2 Luận cứ, luận chứng đúng, đủ, bố cục hợp lý 5
3 Trình bày mạch lạc, đúng văn phong khoa học, không sai sót về khái niệm, câu và văn bản. Đảm bảo nội dung, hình thức, cấu trúc và phương pháp trình bày dễ hiểu 5
4 Sử dụng và kết hợp hợp lý các phương pháp phù hợp với đặc trưng từng bộ môn, phưong pháp sư phạm.    5
2  
TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO
(tối đa: 50 điểm)
1 Thể hiện rõ đối tượng, nội dung và hình thức nghiên cứu mới 10
2 Đánh giá đúng đối tượng, lý giải đúng vấn đề, lý giải được hạn chế của cách làm cũ, tìm được cách làm mới hiệu quả hơn 10
3 Có hướng hoặc phương pháp nghiên cứu mới, tìm được giải pháp, quy trình mới 20
4 Vận dụng vào công việc của bản thân mang lại hiệu quả cao hơn so với những tài liệu cũ, cách làm cũ 10
3 TÍNH HIỆU
QUẢ,
THỰC TIỄN
(Tối đa: 30 điểm)
1 Các giải pháp mang lại hiệu quả hơn trước; Giải quyết được vấn đề đặt ra có tính thuyết phục cao 15
2   Đem lại lợi ích thực sự trong hoạt động giáo dục và đào tạo 5
3 Khả năng áp dụng được ở nhiều đối tượng, nhiều nơi trong điều kiện cho phép; Đảm bảo ứng dụng thực tiễn rộng rãi. 10
 
Tổng cộng: 100 điểm. Cho điểm các tiêu chí đến điểm 1,0.
b. Xếp loại sáng kiến
- Loại tốt (A): Từ 85 đến 100 điểm, trong đó tiêu chuẩn 2 từ 40 điểm trở lên.
- Loại khá (B): Từ 75 đến 84.
- Loại trung bình (C): 60 đến 74
- Dưới 60 điểm: Không xếp loại.
 
5. Một số qui định
a. SKKN gửi về Phòng GD&ĐT phải đúng với tên SKKN đăng ký đầu năm.
b. Yêu cầu đối với hội đồng chấm SKKN
- Thực hiện đúng qui trình, đảm bảo tính khách quan và công bằng.
- Mỗi sáng kiến phải đảm bảo được ít nhất 2 giám khảo chấm độc lập; giám khảo phải là những cán bộ, giáo viên đúng chuyên môn, có uy tín, kinh nghiệm và đạt thành tích cao trong công tác, có đề tài được xếp loại cấp huyện trở lên.
c. Hình thức trình bày
- Trang bìa:
+ Đầu trang: Tên đơn vị.
+ Giữa trang :
 • Tên sáng kiến (ngắn gọn, phản ánh đúng trọng tâm của đề tài)
 • Loại đề tài (thuộc bộ môn gì hoặc lĩnh vực nào?)
 • Tác giả: 1 cá nhân (không xét đánh giá đề tài tập thể 2 người trở lên), chức danh, bộ môn giảng dạy hoặc đang phụ trách.
 + Cuối trang: tháng, năm thực hiện
 - Văn bản sáng kiến được in (Font: Times New Roman, Size: 13-14, không quá 35 trang), đóng quyển (đóng bìa, dán gáy), không có lỗi chính tả, lỗi cú pháp.
 d. Những sáng kiến sao chép của nhau, sao chép lại trên mạng, sao chép lại ở các loại sách báo, tạp chí liên quan đến (mục: 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu; 3. Nội dung và hình thức của giải pháp tại phần II. Phần nội dung) là những sáng kiến phạm quy. Cá nhân nào có SKKN bị phát hiện là phạm quy sẽ không được xét các danh hiệu thi đua trong năm học và đơn vị có cá nhân phạm quy sẽ bị trừ điểm thi đua theo qui định.
6. Hồ sơ, thời gian nộp SKKN dự xét cấp huyện
          Hồ sơ SKKN nộp về Phòng GD&ĐT trong khoảng từ ngày 20-30/3 hằng năm. Hồ sơ bao gồm như sau:
          - Tờ trình đề nghị hội đồng sáng kiến cấp huyện xét công nhận;
          - Quyết định thành lập hội đồng chấm SKKN của cơ sở;
          - Biên bản, thống kê kết quả chấm SKKN;
          - Các SKKN đạt loại A kèm theo phiếu chấm điểm: mỗi trường mầm non không quá 3 SKKN; mỗi trường tiểu học, THCS không quá 7 SKKN.                                                                                                    
           Trên đây là hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận SKKN năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo của Phòng GD&ĐT, những văn bản hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận SKKN trước hướng dẫn này được bãi bỏ. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu triển khai thực hiện tốt.
 
Nơi nhận:                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường trực thuộc;                                                                                (đã ký)
- LĐ, CV PGDĐT;
- Công đoàn Ngành;
- Lưu: VT.                                                                                                    Ngô Văn Hoa
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Hướng dẫn"

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay1,382
 • Tháng hiện tại79,596
 • Tổng lượt truy cập9,492,648
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây