KẾ HOẠCH Phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học, giai đoạn 2017 - 2020

KẾ HOẠCHPhòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học, giai đoạn 2017 - 2020

Số kí hiệu Số: 410/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT - Eahleo
Người ký Ngô Văn Hòa

Nội dung

UBND HUYỆN EA H'LEO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số: 410/KH-PGD&ĐT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Ea H'leo, ngày 13 tháng 10 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Phòng, chống mù lòa cho học sinh
trong trường học, giai đoạn 2017 - 2020
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SGD&ĐT, ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học, giai đoạn 2017 – 2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học, giai đoạn 2017 – 2020 với các nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm cho mọi học sinh đều được bảo vệ, chăm sóc toàn diện; chủ động phát hiện nguyên nhân và được hỗ trợ kịp thời cho những học sinh có nguy cơ mắc các bệnh về mắt.
Nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân viên y tế trường học và học sinh trong việc phát hiện sớm và dự phòng các bệnh về mắt cho học sinh.  
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong các nhà trường được tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống các bệnh về mắt.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế trong trường học được tập huấn nâng cao năng lực phát hiện sớm và dự phòng các bệnh về mắt.
- 95% học sinh được phát hiện sớm và chữa kịp thời các bệnh về mắt.
- 100% các trường học triển khai thực hiện Kế hoạch.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Xây dựng, cung cấp tài liệu truyền thông nâng cao năng lực cho học sinh, giáo viên, cán bộ y tế, phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống các bệnh về mắt.
2. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế trường học cách phòng, chống mù lòa cho học sinh.
3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cách phòng, chống mù lòa cho học sinh thông qua các đợt cao điểm như: "Tháng hành động vì trẻ em", "Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường", …
4. Chỉ đạo các trường phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn tổ chức các hoạt động khám và phát hiện sớm các bệnh về mắt cho học sinh.
5. Tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống mù lòa huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Năm 2017
a. Tổ chức quán triệt Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 6433/KH-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về phòng, chống mù lòa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 48/KH-SGD&ĐT, ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học, giai đoạn 2017 – 2020;
b. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống mù lòa cho học sinh giai đoạn 2017-2020 của ngành.
c. Tích hợp triển khai kế hoạch vào các hoạt động khác nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức các bệnh về mắt thông qua các đợt cao điểm như: "Tháng hành động vì trẻ em", "Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường", "ngày học sinh, sinh viên",…
d. Kiểm tra, đôn đốc các nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai ở các đơn vị cơ sở.
2. Năm 2018
a. Xây dựng, cung cấp tài liệu truyền thông nâng cao năng lực cho học sinh, giáo viên, cán bộ y tế, phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống mù lòa cho học sinh.
b. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế trường học cách phòng, chống mù lòa cho học sinh.
c.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cách phòng, chống mù lòa cho học sinh thông qua đợt cao điểm như: "Tháng hành động vì trẻ em".
d. Phối hợp tổ chức hoạt động khám và phát hiện sớm các bệnh về mắt cho học sinh vào đầu năm học 2018-2019.
e. Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống mù lòa huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và phương hướng hoạt động cho kế hoạch năm 2019.
3. Năm 2019
a. Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cách phòng, chống mù lòa cho học sinh cho 12/12 xã, thị trấn.
b. Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học vào Quý III.
c. Tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống mù lòa huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và phương hướng hoạt động cho kế hoạch năm 2020.
4. Năm 2020
a. Tiếp tục thực hiện các nội dung của những năm trước.
b. Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống mù lòa huyện kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả đạt được về việc thực hiện và triển khai kế hoạch phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học, giai đoạn 2017-2020.
c. Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học, giai đoạn 2017 – 2020.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Thực hiện theo nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục để lại hàng năm.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học giai đoạn 2017 – 2020 của ngành.
- Tham mưu Ủy ban Nhân dân  huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học giai đoạn 2017- 2020 tại địa phương; bố trí ngân sách địa phương đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch.
- Chỉ đạo các trường trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học chung cho giai đoạn 2017-2020 và cho từng năm học. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống mù lòa cho học sinh trong các hoạt động giáo dục.
- Đôn đốc, kiểm tra các trường trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đề ra.
2. Đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Căn cứ Kế hoạch phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học giai đoạn 2017 -2020 của ngành, các trường xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học chung cho giai đoạn 2017-2020 và cho từng năm học.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống mù lòa cho học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học vào sơ kết, tổng kết nhiệm vụ năm học hàng năm.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mù lòa cho học sinh trong trường học giai đoạn 2017 – 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị các trường nghiên cứu xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết của đơn vị mình và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.
 
Nơi nhận
- UBND huyện; (để báo cáo)
- Phòng Y tế; (để phối hợp)
- Lãnh đạo Phòng;        
- Các trường trực thuộc;(để thực hiện)
- Lưu: VT, MN.
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
 
                
                       Ngô Văn Hòa
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,468
  • Tháng hiện tại249,370
  • Tổng lượt truy cập8,698,896
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây